You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU

ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

Financial Management, International Program

ในยุคที่เราต่างติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง เพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีอาชีพที่มั่งคั่งและมั่นคง การเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่ออย่างรอบคอบจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management, Mahidol University) หรือที่รู้จักกันดีในนาม CMMU ที่สร้างสรรค์หลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้นและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะสาขาการเงิน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (Financial Management, International Program) กล่าวว่า ปริญญาโทสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็น TOP 3  ของหลักสูตรนี้ในประเทศไทย  โดยเน้นการสอนเชิงลึกทั้งทฤษฎีที่เข้มข้นและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง  ไม่ใช่แค่สอนตามโมเดล แต่ต้องมีเหตุมีผล จับต้องได้ โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม อันเป็นที่ต้องการของสถาบันการเงิน  โดยเปิดรับนักศึกษาจำนวน 30 คนต่อภาคการศึกษา หรือ 90 คนต่อปี

“การเงินไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด  หลายคนอาจเข้าใจว่าจำเป็นต้องเก่งคำนวณมาก แต่ความจริงแล้วเพียงมีพื้นฐานและเข้าใจการคำนวณก็เพียงพอแล้ว  และที่ CMMU เปิดกว้างสำหรับทุกคน ปัจจุบันสัดส่วนนักศึกษาสาขาการเงินที่นี่จึงมีความหลากหลายทั้งคนที่จบด้านบัญชี การเงิน วิศวกร สถาปนิก และสายศิลป์”

Dr.Nareerat Taechapiroontong

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้ประโยชน์จากการเรียนสาขาการเงินที่ CMMU คือ  ทำให้มองเห็น และเข้าใจระบบเศรษฐกิจโดยรวม   วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เพราะเรียนรอบด้าน  และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ภายใต้หลักจริยธรรมที่เคร่งครัด โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำ มีการร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรนั้นๆในการแก้ไขปัญหาในฐานะที่ปรึกษา เพื่อการทำงานในอนาคตที่จะก้าวเข้าไปมีบทบาท มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร

“โอกาสของคนที่จบด้านการเงินมีอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่น่าสนใจและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ เช่น นักวิเคราะห์หุ้น, โบรกเกอร์, นายธนาคาร, Corporate Finance, Security & Investment Banking (IB), Fund Manager นอกจากนี้ยังมีโอกาสเติบโตในสายงานจนถึงขั้นเป็น CFO หรือแม้กระทั่ง CEO ได้อีกด้วย และแน่นอนว่าหลักสูตรนี้สร้างสรรค์มาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ในองค์กรชั้นนำทั่วโลก” ดร.นรีรัตน์ อธิบาย ตอกย้ำให้เห็นชัดว่าเส้นทางอาชีพของนักการเงินน่าสนใจและมีอยู่หลากหลาย เพราะในยุคนี้ใครที่มีความรู้เรื่องการเงิน จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

ดร.นรีรัตน์ กล่าวถึงจุดเด่นเพิ่มเติมว่า “เราสามารถปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์โลกได้อย่างรวดเร็ว  ตื่นตัวและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ  อาทิ AEC ซึ่งจะมีการสอดแทรกประเด็นสำคัญในทุกรายวิชา”

เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่กว่า 90% ทำงานไปด้วย ดังนั้นจึงออกแบบเวลาเรียนให้เหมาะสม คือ ช่วงเย็นหลังเลิกงานและเสาร์-อาทิตย์   โดยนักศึกษาต่างมีความตั้งใจและทุ่มเทในการเรียนเป็นอย่างมาก  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่างมีความรู้สึกรักใคร่ กลมเกลียว มีปัญหาอะไร ก็สามารถปรึกษานอกเวลาเรียนได้ แม้สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็มีเครือข่ายที่แน่นแฟ้น  และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ

ล่าสุดมีนักเรียนทุนรัฐบาลภูฎาน 6 คน ศึกษาที่นี่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการยอมรับในระดับนานาชาติของ CMMU ขณะเดียวกันนักศึกษาของ CMMU ยังมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อีกด้วย   โดยหนึ่งในนั้นคือ Rotterdam School of Management ,ERAMUS ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านนี้เป็นอย่างมาก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบทั้งจาก CMMU และ ERAMUS

หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ สาขาการเงิน ของ CMMU จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์มาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางที่แต่ละคนต้องการได้ ภายใต้แนวคิด “Accelerate Your Success”

บื้องหลังความสำเร็จของ CMMU

ดร.Astrid  Kainzbauer ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (Assistant Dean for International Relations) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บอกเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ CMMU ในระดับนานาชาติ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ตลอดจนการคัดสรรโปรแกรม สัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นมหาบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณค่าของสังคม

Dr. Astrid Kainzbauer

การแสวงหา Global Partners เป็นหน้าที่หลักที่ ดร.Astrid และทีมงาน ต่างทำงานอย่างจริงจังในการคัดเลือกและติดต่อสถาบันการศึกษาทั่วโลก ปัจจุบันมีจำนวนสถาบันที่เป็นพันธมิตรมากมาย ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเอเชีย อาทิ Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก, University of Bern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ,Shanghai University ประเทศจีน  และ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก  ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาจากต่างประเทศเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย  และเพื่อเป็นการรับมือ AEC 2015 ก็มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนมากขึ้น เช่น  Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

“เป้าหมายของ CMMU คือ เพิ่มจำนวนสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรให้มากขึ้นทุกปี ซึ่งจะพิจารณาจากอันดับของสถาบันนั้นๆ ในระดับนานาชาติเป็นหลัก ตลอดจนหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยทุกปี  อย่างไรก็ตามจะเน้นเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาบนกระดาษเฉยๆ  แต่จะต้องเกิดความร่วมมือใดๆ ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง”

ปัจจุบันในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนจำนวน  8 หลักสูตร ได้แก่ Entrepreneurship Management, Financial Management, General Management, Human Resource Management, Innovation in Management, Marketing and Management, New Technology Ventures และ Full-Time Fast Track in General Management

นอกจากหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้เรียนซึ่งมีประสบการณ์การทำงานแล้ว  CMMU ยังเปิดหลักสูตรนานาชาติแบบเต็มเวลาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ด้วย  หรือหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  (Master of Management)  แบบ Full-Time, Fast Track  สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรี ซึ่งเต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือล้นที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในบริบทนานาชาติ  แม้จะไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนเลยก็ตาม  ขณะที่คณาจารย์ล้วนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  ซึ่งทุกท่านพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ดร.Astrid ซึ่งสอนวิชา Cross Cultural Management  อันเป็นวิชาสำคัญนอกเหนือจากวิชาด้านธุรกิจที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาว่า บอกว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง เข้าใจในหลักวิชาการอย่างถ่องแท้เท่านั้น หากแต่ต้องเข้าใจในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย เช่น  การเป็นผู้นำที่ดีในสหรัฐอเมริกา อาจไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำที่ดีในไทยเสมอไป เพราะมีบริบทของวัฒนธรรม สังคมที่แตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นนักศึกษา CMMU จะเรียนรู้ถึงบริบทของสังคมไทยในเชิงลึก ที่มากกว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติทั่วไป ผ่านการสัมมนาและการท่องเที่ยวแบบอินไซท์

Financial Management, International Program

ดังนั้นหากใครกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนปริญญาโทด้านการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ จึงควรพิจารณาเลือกวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพราะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัว

Master’s Degree Programs:

 • Entrepreneurship Management (EN)
 • Financial Management (FM)
 • General Management  (GM)
 • Human Resource Management (HR)
 • Innovation in Management (IM)
 • Marketing and  Management (MM)
 • New Technology  Ventures (NV)

ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน / ค่าเรียนหลักสูตรละ 429,000 บาท

 • Master of Management (Full-time, Fast Track)

ระยะเวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน / ค่าเรียนหลักสูตรละ 469,000 บาท  (ผู้เรียนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ จำนวน 30,000 บาท)

สนใจสมัครออนไลน์ผ่าน  www.cmmu.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2206 2099 และ www.facebook.com/cmmumahidol เชิญลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ที่ www.cmmu.mahidol.ac.th/openhouse (วันที่ 22 เมษายน และ 20 พฤษภาคม นี้ เวลา 12.30 น. ตึกวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดี)

————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง


 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook