You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ ป.โท MBA

mba kku

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคมและยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นมหาวิทยาลัยดีเลิศด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมด้านการวิจัย จากการจัดอันดับโดย สกอ. ปี 2549 และได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. เป็นอันดับ 1 สองปีซ้อน (2549 และ 2550)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับจาก นิตยสาร Asiaweek เป็นอับดับที่ 18 ในทวีปเอเชีย สำหรับองค์กรเปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ Best Past – Time Program ในปี 2543 และได้รับการจัดให้อยู่ในประเภท Good Bussiness School โดย Eduniversal ในปี 2551, 2552, 2553, 2554

หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

Master of Business Administration (General Management)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก หรือ ข

  • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา   เวลา  18.00 – 21.30 น.
  • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา  09.00 – 17.00 น.
  • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา  เวลา  18.00 – 21.30 น.
  • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Young Executive MBA รวมตลอดหลักสูตร  (6 ชุดวิชา)  218,000 บาท

Executive MBA รวมตลอดหลักสูตร  (6 ชุดวิชา)  272,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม  : ค่ายืนยันสิทธิ์ ค่าตำราและ/หรือเอกสารประกอบการสอน ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ เกมส์การจัดการทางธุรกิจ (Business Game) อาหารและอาหารว่าง

เกณฑ์การคัดเลือก

Executive  MBA การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์

Young Executive MBA การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชาความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ธุรกิจ  ภาษาอังกฤษ)  และผลการสัมภาษณ์

จำนวนนักศึกษาที่รับ

Executive  MBA
กลุ่มวันธรรมดา             65  คน
กลุ่มวันเสาร์  – อาทิตย์   65  คน

Young  Executive  MBA
กลุ่มวันธรรมดา             65  คน
กลุ่มวันเสาร์  – อาทิตย์    55  คน

กำหนดการรับสมัคร

Young Executive MBA
รอบที่ 1     15 ธ.ค. 54 – 15 มี.ค. 55
รอบที่ 2     16 มี.ค. 55 – 3 พ.ค. 55

Executive MBA
รอบที่ 1     15 ธ.ค. 54 – 22 มี.ค. 55
รอบที่ 2     23 มี.ค. 55 – 10 พ.ค. 55

ขอเชิญ ร่วมงาน Open House ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์  2557

สำรองที่นั่ง ฟรี

การรับสมัคร

สมัคร Online ทาง www.mbakku.com ,ทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25
25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2677-4140-3

โทรสาร 0-2677-4145

Hotline : 089-0022-699

www.mbakku.com

E-mail : mbabkk@kku.ac.th.

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook