You Are Here: Home » Asia, Australia, Canada, Europe, Inter, Local, Scholarship, USA » ทุนธนาคารกรุงเทพ ระดับป.โท ด้าน Finance ใน/ต่างประเทศ (หมดเขต 30/3/2012)

scholarship-bangkokbank

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ  ประจำปี 2555 ดังนี้

  1. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) –  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
  2. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ  (MBA, Finance และสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร) ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผูัสมัครทุน

  • อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 30 มีนาคม ของปีที่สมัคร)
  • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  • ได้รับการตอบรับในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มีนาคม 2555 ที่  www.bangkokbank.com หัวข้อ งานกับธนาคาร เลือก ทุนธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือ ส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร มาที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน)  ชั้น 2  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  สำนักงานพระราม 3 เลขที่  2222 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กทม. 10120

ทั้งนี้สามารถ ติดต่อ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-2685-7480, 0-2685-7842

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook