You Are Here: Home » Europe, Scholarship » ทุนการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยประจำปี 2555

สถานทูตฝรั่งเศส ให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนต่อฝรั่งเศส

2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2555-2556 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.francothai-science.org ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สามารถศึกษาได้ทาง www.francothai-science.org หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทร. 0 2627 2114  หรืออีเมล bangkok@campusfrance.org

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ – เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรือ อีเมล bangkok@campusfrance.org ปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.)

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook