You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » ทุนการศึกษา Chevening เรียนป.โท ที่ประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษาชิฟนิ่ง เรียนป.โท ที่ประเทศอังกฤษ

British Chevening Scholarships

กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (British Chevening Scholarships) ผ่านทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยมีบริติช เคานซิลเป็นหน่วยงานที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 1,000คน จาก 130ประเทศทั่วโลกไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

รายละเอียดของทุนการศึกษา

 • ทุนนี้เป็นทุนประเภทเต็มจำนวน ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 12,000ปอนด์ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน

 • ทุนเพื่อศึกษาระดับ Postgraduate Diploma หรือปริญญาโท เช่น MA, MSc, MBA, Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12เดือน

สาขาวิชา

 • ผู้รับทุนสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้ สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

 • ใบสมัครทุนการศึกษาชิฟนิ่งจะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • โดยบริติช เคาน์ซิลจะดำเนินการสมัครตามสถาบันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องการ แต่การคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน หรืออาจจะศึกษารายละเอียดของวิชาเพิ่มเติมที่หน้า Education UK  www.educationuk.org

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลรับรอง
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 4-5ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ดี

การสมัครเข้าสถาบันการศึกษา

 • ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน การกรอกใบสมัครต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง
 • หมายเหตุ ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขแฟกซ์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารที่ใช้สมัคร ต้องเตรียมก่อนการสัมภาษณ์ ต่อไปนี้

 • ใบสมัครพร้อมรูปสี 2นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน
 • สำเนาของวุฒิบัตร และเอกสารแสดงการจบการศึกษา และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • จดหมายรับรอง 2ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
 • สำเนาผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (หรือ 7.0ในบางหลักสูตร)
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย หรือใบวุฒิบัตรอื่น ๆ
 • หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์มาที่ บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง) เลขที่ 254สยามสแควร์ ซอย 9ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ช่วงเวลาการรับสมัคร

 • โดยปรกติทุนดังกล่าวปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ แนะให้เตรียมพร้อมและสมัครแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากการแข่งขันสูงมาก ปีการศึกษา 2011/2012มีจำนวนผู้สมัครมากกว่า 20,000คน

กรุณาตรวจสอบกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยติดต่อคุณภาษิวัต  สุทธิรักษ์ โทรศัพท์ 0-2657-5628 E-mail: pasiwat.sutthirak@britishcouncil.or.th
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.chevening.com

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook