You Are Here: Home » Asia, Inter, Scholarship » มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (หมดเขต 25/12/2011)

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ พิจารณาทุนป.ตรี-โท ไม่จำกัดสาขาวิชา (หมดเขต 25/12/2011)

Nitori International Scholarship Foundation

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก จำนวน 55 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2012 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) หรือ NISF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2005 โดยการบริจาคเงินสนับสนุนของนายอาคิโอะ นิโทริ (Akio NITORI) กรรมการตัวแทนของมูลนิธินี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศ เอเชียได้รับทุนการศึกษาสานฝันเรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียด้วยกัน และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มูลนิธิฯ เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 3-4) และปริญญาโททุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในปี ค.ศ. 2009 ได้เปิดกว้างสู่นานาชาติเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาจากทั่วโลกมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น
 • ปัจจุบันสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปี ส่วนผู้สมัครในระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2012ผลการเรียนดี มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและไม่เคยได้รับทุนใด ๆ มาก่อน
 • มีความเต็มใจในการสนับสนุนความเข้าใจระหว่างประเทศและมิตรภาพร่วมกัน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนทุนที่ NISF จัดขึ้นปีละสองครั้ง

ปีการศึกษาที่เสนอให้ทุน

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี : ในปัจจุบันเป็นนักเรียนปกติในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะเข้าเรียนปีที่สามหรือ ที่สี่ ซึ่งเปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนปี ค.ศ.2012
 • นักศึกษาระดับปริญญาโท : ในปัจจุบันเป็นนักเรียนปกติที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษาแรกหรือที่สองของ หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2012

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนละ 100,000 เยน (ประมาณ 39,650 บาท/เดือน)
 • นักศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 110,000 เยน (ประมาณ 43,615 บาท/เดือน)

ระยะเวลาของทุน

หลักเกณฑ์พื้นฐานการให้ทุนการศึกษาจะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ.2012 จนถึงปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษาที่ลงทะเบียนไว้สูงสุด 2 ปี (ยกเว้นกรณีที่ผู้รับทุนเรียนซ้ำชั้นจะถูกตัดสิทธิไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อ จากนั้น)

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ NISF เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2012 (ยังไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบในขั้นตอนนี้)
 • การคัดเลือกรอบแรกจะพิจารณาจากข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร และแจ้งให้ทราบเพื่อเตรียมตัวสอบทางเว็บไซต์ โดยผลจากการทดสอบเว็บเป็นเกณฑ์การคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ครั้ง แรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.2012

การสัมภาษณ์ครั้งแรกต้องเตรียมเอกสาร (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ต่อไปนี้

รายการของเอกสาร

 • ถ่ายภาพครึ่งตัว 5 ซม.X 4 ซม. เขียนชื่อเต็มด้านหลังภาพ
 • แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใบรับรองหรือสำเนาการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
 • สำเนาบัตรลงทะเบียนคนต่างด้าว
 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • จดหมายรับรองโดยคณบดีหรืออาจารย์ 1 หน้ากระดาษ A4
 • หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
 • หลักฐานการเงินของผู้สมัคร 1 ปีก่อน (ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) และหลักฐานรายได้จากงานไม่เต็มเวลาในปีปัจจุบัน
 • หลักฐานการเช่าพัก
 • สำเนาหลักฐานการสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยใน ญี่ปุ่น (EJU) หรือสำเนาหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 (JLPT Level 1)

ช่วงเวลาการรับสมัคร

สมัครทางอีเมล์ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม

หมายเหตุ : NISF อาจจะปิดรับสมัครเร็วกว่ากำหนดหากได้รับใบสมัครจำนวนมาก

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Website: www.nitori-shougakuzaidan.com
หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Public Interest Incorporated Foundation
Nitori International Scholarship Foundation
Tokyo Office: Nitori Holdings Co., Ltd. Tokyo Headquarters, 3-6-20,

Kamiya Kita-ku,Tokyo 115-0043, Japan
Tel: +81-(0)3-3903-3591 (9:30-18:30/Mon-Fri)
Fax: +81-(0)3-6741-1281
E-mail: nitoriKSZ_09@nitori.jp

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook