You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » MBA Stamford สร้างบัณฑิตที่เก่งทั้งในและนอกตำรา

MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Stamford International University

Stampford International University

สร้างบัณฑิตที่เก่งทั้งในและนอกตำรา

ธุรกิจทุกประเภทในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ล้วนแล้วแต่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญในการบริหารแบบคนยุคใหม่จึงไม่ใช่องค์ความรู้ในตำรา แต่เป็นความสามารถในการปรับตัวตามกระแสโลกที่รวดเร็วและแม่นยำสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจประเภทต่างๆ

การเข้าถึงความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจปัจจุบัน ไม่สามารถได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษา หรือจากตำราต่างประเทศที่เขียนจากทฤษฎีที่มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกับประเทศไทย แต่ต้องมาจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์โชกโชนหลายสิบปีชี้แนะและถ่ายทอดให้

สร้างผู้นำที่โดดเด่น

“คณาจารย์ของแสตมฟอร์ด คัดเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาปริญญาเอก ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศและต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายปี ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเรียนการสอนที่เป็นสากล”

นอกจากนี้ยังมีผู้บรรยายพิเศษในระดับผู้บริหารและที่ปรึกษาองค์การภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาบรรยายพิเศษร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และยังมีหลักสูตรการอบรมเสริมความรู้นอกตำราตลอดหลักสูตร

ไม่เพียงแต่ปัจจัยความเป็นมืออาชีพ การเข้ามาของประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 ที่จะกลายเป็นทั้งโอกาสสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อม และอุปสรรคสำหรับผู้ที่มองข้าม ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมปรับตัวให้เท่าทัน เพราะบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการบริหารที่เข้าถึงและเข้าใจประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก หมายถึงการได้ใจกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีประชากรราว 6 ร้อยล้านคน หรือคิดเป็น 8.8% ของโลกทั้งใบ

MBA student

MBA Student

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสาร จึงมุ่งหมายให้นักศึกษาต้องมีความรู้เพิ่มเติมในภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเปิดคอร์สภาคบังคับเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมตามความต้องการของผู้เรียนด้วยคลาสเรียนเล็ก ลงทะเบียนไม่เกิน 30 คน ต่อห้อง

เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของวงการธุรกิจยุคใหม่ หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด จึงออกแบบมาในลักษณะ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาการจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เจาะลึกในด้านที่ตนสนใจอย่างลึกซึ้ง

“มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดมี 3 ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่นักศึกษา หนึ่ง คือความเป็นนานาชาติ (Nationalism) ไม่ว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นักศึกษาจะต้องเก่งภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารในวงการธุรกิจได้ดี สองคือความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เรามีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนของภาควิชาการและวงการอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับความรู้นอกตำราและ Case Studies ต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดให้อย่างลึกซึ้งและเป็นจริง สาม การใช้เทคโนโลยี (IT) เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อแข่งขันในระดับสากล”

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (MBA – STAMFORD)

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook