You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » MBA Logistics Management ม.รามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ – MBA Logistics Management

Ramkhamhaeng University

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Business Administration Program in Logistics Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Master of Business Administration (Logistics Management)

ชื่อย่อ :    บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
MBA (Logistics Management)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบการศึกษา
การศึกษาใช้ระบบ Modular แบบ Block Course System เรียนจนจบกระบวนวิชาและสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนกระบวนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

  • เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 18.00 – 21.00 น.
  • ระยะเวลาการเรียน รวม 4 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือคณะกรรมการบริหารโครงการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะพิจารณาผลการคัดเลือกซึ่งเป็นเอกสิทธิของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษาต่อหรือไม่ การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นยุติ

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษา
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนา Transcript ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 155,000 บาท  ประกอบด้วย

  • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียน
  • เอกสารประกอบการบรรยาย
  • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานและสัมมนาวิชาการภายในประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • เสื้อสูท เสื้อยืด และกระเป๋าเอกสาร

แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1    พฤษภาคม 2554    40,000 บาท
งวดที่ 2    ธันวาคม 2554    40,000 บาท
งวดที่ 3    พฤษภาคม 2555    40,000 บาท
งวดที่ 4    พฤศจิกายน 2555    35,000 บาท

สถานที่เรียนและอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ พร้อมทั้งอุปกรณ์การสอนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง…

สถานที่ติดต่อโครงการฯ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
โทรศัพท์ : 0-2310-8235, 086-336-7330, 086-336-7331, 086-336-7334
โทรสาร : 0-2310-8235
e-mail : mbalogistics_ram@hotmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารท่าชัย โทร 0-2310-8562, 0-2310-8564
เวลา 09.00–19.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook