You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับป.โท MBA

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เราคือผู้นำของ MBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

kmutnb

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งรอบเช้าและรอบค่ำ
หลักสูตร 2 ปี (4ภาคการศึกษา)
รอบค่ำเรียนวันปกติสัปดาห์ละ 3 วัน
เวลา 18.00-21.00 น. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 ม.ค. 55

ลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม. : MBA)

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
– แผน ก แบบ ก 2 (MBA)                       รอบเช้า              จำนวน    5  คน
– แผน ข (S-MBA)                                   รอบเช้า              จำนวน   50 คน
รอบค่ำ               จำนวน   50 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ผู้ที่ไม่อย