You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับป.โท MBA

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เราคือผู้นำของ MBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

kmutnb

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งรอบเช้าและรอบค่ำ
หลักสูตร 2 ปี (4ภาคการศึกษา)
รอบค่ำเรียนวันปกติสัปดาห์ละ 3 วัน
เวลา 18.00-21.00 น. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 ม.ค. 55

ลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม. : MBA)

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
– แผน ก แบบ ก 2 (MBA)                       รอบเช้า              จำนวน    5  คน
– แผน ข (S-MBA)                                   รอบเช้า              จำนวน   50 คน
รอบค่ำ               จำนวน   50 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา (02-913-2500 ต่อ 3282, 3260)

ระเบียบการรับสมัคร :
1. ใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคาร 52 ชั้น 4 ห้อง 410 ตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555

2. การสมัครสอบ : ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี
สมัครด้วยตนเอง
ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานการสมัครได้ ฟรี ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารนวมิทรราชินี ชั้น 12 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา
9.00-12.00 น. และ 13.00-18.30 น. , วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

สมัครทางไปรษณีย์
ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเอง (สำหรับส่งบัตรประจำตัวสอบ) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2555 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา)
หากผู้สมัครไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบหรือมิได้จัดส่งซองเปล่าติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองถึงตนเองให้บัณฑิตวิทยาลัย  ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวสอบได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเป็นต้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2555
โดยส่งหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเอง (สำหรับส่งบัตรประจำตัวสอบ) มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 9 มกราคม 2553 ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.kmutnb.ac.th)

หลักฐานการสมัคร :
1.ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย    ดาวน์โหลด
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่างๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปวส. (สำหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด
4.ค่าสมัครสอบ 500 บาท
– สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง ให้ชำระเงินค่าสมัครสอบในวันสมัคร
– สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต

* ธนาณััติ โดยสั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม
“นางสุชาดา   จิราสุคนธ์”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ.4
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม.10802 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า (สมัครสอบ)

* โอนเงินผ่านธนาคาร
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี “สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สจพ.” เลขที่บัญชี 147-1-34147-8
ธ.กรุงไทย สาขาบางกรวย     ชื่อบัญชี “สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สจพ.” เลขที่บัญชี 109-0-03056-8

เมื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองจากระเบียบการรับสมัครก่อนการสมัคร

กำหนดการสอบคัดเลือก :
วันที่    27   มกราคม       2555    –    ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่    11    กุมภาพันธ์    2555    –    สอบข้อเขียน
วันที่    24   กุมภาพันธ์    2555    –    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่   1-3   มีนาคม        2555    –    สอบสัมภาษณ์   (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
วันที่    16   มีนาคม        2555    –    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รหัสวิชาสอบ
วิชาสอบ
เวลา

2023

1. วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน)
ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ
9.00-12.00 น.

ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้สมัครสอบ : อ่านต่อ

***จุดเด่น ของหลักสูตรที่นี่ ***

  • วิชาการล้ำหน้า
  • ห้องเรียนที่ทันสมัย
  • เน้นคอมพิวเตอร์
  • เสริมกิจกรรมผู้บริหาร เช่น กอล์ฟ ลีลาศ การพูด การเข้าสังคม บุคลิกภาพ โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคาร 52   ชั้น 4   ห้อง 410
โทรศัพท์    :   080-594-5073, 089-688-0377 หรือ 0-2913-2500-4 ต่อ 3282 หรือ 3260
E-mail       :  mba@mibkm.com
Website    :   www.mba.fte.kmutnb.ac.th

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook