You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » M.B.A. for Executive ม.รามคำแหง ภาค 2/2554 เปิดรับสมัครแล้ว

M.B.A. for Executive

Ramkhamhaeng University

M.B.A.for Executive_RU

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 (ช่วงที่ 1)

โดยจัดการเรียนการสอน แยกเป็น 2 กลุ่ม

 • ชื่อโครงการ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
M.B.A. for Executives

 • ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
Master of Business Administration – Executive Program

 • ชื่อและอักษรย่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่ิอ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

 • วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์  ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและประสบการณ์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่พร้อมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต อันจะเป็นผลให้เกิดความสำเร็จในอาชีพของตน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหาร  ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพต่อไปในอนาคต

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจ เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการจัดการ

4. เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเป็นอยู่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม

5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • รายละเอียดการรับสมัคร
รับสมัคร ช่วงที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. – 18 ธ.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 54
สอบสัมภาษณ์ ช่วงที่ 1 วันที่ 21 – 22 ธ.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ช่วงที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 54
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 1 วันที่ 8 ม.ค. 55
เปิดเรียน กลุ่ม Inclusive วันที่ 3 ก.พ. 55
กลุ่ม Exclusive วันที่ 4 ก.พ. 55
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

กลุ่ม Exclusive 299,000 บาท

กลุ่ม Inclusive 129,000 บาท
งวดที่ 1 ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา 70,000 บาท
เดือนมกราคม 2555
งวดที่ 1 ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา 24,500 บาท เดือนมกราคม 2555
งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2555     70,000บาท งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2555   24,500 บาท
งวดที่ 3 เดือนกรกฏาคม 2555   45,000 บาท งวดที่ 3 เดือนกรกฏาคม 2555    24,500 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2555 45,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2555  20,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน  2556  45,000 บาท งวดที่ 5 เดือนเมษายน  2556    20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556    24,000 บาท งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556     20,000 บาท

(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับคืนไม่ได้)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับกลุ่ม Exclusive รวมค่าเข้าชั้นเรียนและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ค่าตำราภาษาอังกฤษ (Textbook) เอกสารประกอบการสอน อาหารเย็น อาหารว่าง อาหารกลางวัน กระเป๋าเอกสารและเสื้อสูท

 • วัน-เวลาเรียน
  กลุ่ม Inclusive วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.15 น.
  กลุ่ม Exclusive วันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.15 น.
  สถานที่เรียน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครซึ่งได้กรอกข้อความ ครบถ้วนตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรีจำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม 1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 8. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อการสมรส ฯลฯ พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ชั้น2 อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สำหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง นำหลักฐาน มายื่นในวันที่มาสมัคร
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากด้านล่างนี้ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่ง File กลับมาที่ e-mail : xmba_ru@yahoo.com (หลักฐานการสมัครนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

พร้อมนำส่งเงินค่าสมัคร 1,000 บาท มาที่ ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

 • ชื่อบัญชี “มร.โครงการ M.B.A.-Exclusive รุ่นที่ 14″เลขบัญชี 0-2004083686-6 เผื่อเรียก สาขารามคำแหง
 • ชื่อบัญชี “มร.โครงการ M.B.A. -Inclusive รุ่นที่ 3” เลขบัญชี 0-2004083620-5 เผื่อเรียก สาขารามคำแหง

Fax ใบนำฝากเงินมาที่หมายเลข 02-3108231 (ใบนำฝากตัวจริงนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยคะ)

Download ใบสมัคร

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook