You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » หลักสูตรนานาชาติ CMMU โดดเด่นและแตกต่างอย่างผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนานาชาติ CMMU

โดดเด่นและแตกต่างอย่างผู้เชี่ยวชาญ

MBA-Inter-CMMU

ความสำเร็จของคนๆ หนึ่งอาจมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือ “การศึกษา” และที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมานานกว่า 15 ปี ในหลากหลายสาขาวิชา มีความมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามรูปแบบและแนวทางของตนเอง  ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Accelerate your Success”

ดร.Gerard Tocquer  รองคณบดี หลักสูตรนานาชาติ CMMU  กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ว่า  “เราเอากรณีศึกษาเป็นตัวตั้งก่อนที่จะเอาทฤษฎีมาจับ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง”

จุดเด่นของที่นี่คือ คณาจารย์ผู้สอนมีโปรไฟล์ที่หลากหลาย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ  เช่นเดียวกับโปรไฟล์ของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย กล่าวคือ ไมได้เป็นผู้ที่ทำงานในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่ทำงานในภาคบริการสาธารณะและเอ็นจีโอด้วย    โดยเปิดรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การทำงาน 3-8 ปี  สามารถทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์

ดร.พรเกษม กันตามระ ผู้ช่วยคณบดี หลักสูตรนานาชาติ CMMU กล่าวเสริมว่า  85% เป็นผู้เรียนที่ทำงานไปเรียนไปด้วย ส่วนใหญ่ทำงานในระดับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป หรือซีเนียร์ ซูเปอร์ไวเซอร์ รวมถึงทายาทและเจ้าของธุรกิจ ในองค์กรเอกชนชั้นนำ อาทิ  เอ็กซอน, ปตท., การบินไทย, ธนาคารกสิกรไทย,โตโยต้า, ยูนิลีเวอร์, ลอรีอัล, เนสท์เล่ และธนาคารออมสิน เป็นต้น

ปัจจุบันหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ  Marketing and Management (MM) รองลงมาคือ  Entrepreneurship Management (EN) ขณะที่หลักสูตรอื่นๆ ต่างมีผู้สนใจเรียนไม่แพ้กัน

ทั้งนี้หลักสูตรนานาชาติ CMMU จัดการเรียนการสอน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต  ด้วยจำนวนผู้เรียนต่อคลาสน้อย เฉลี่ยเพียง 30 คนต่อคลาส  การจัดผังห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด เป็นกันเองและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้โดยง่าย  และนั่นหมายความว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากคลาสอย่างเต็มที่

ใช่เพียงเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องจริงจังเท่านั้น แต่ที่ CMMU ยังเชื่อในหลักการที่ว่า Work Hard, Play Hard ด้วยการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เช่น การออกทริปเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน

ดร. Gerard เน้นย้ำว่า การเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ CMMU ไม่ได้หมายถึงการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญเท่านั้น หากแต่รวมถึงแนวคิดมุมมองและองค์ความรู้แบบนานาชาติ โดยเฉพาะการนำมาปรับใช้ในบริบทไทยและเอเชียด้วยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนจากกรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้เรียนพบเจอมาจากการทำงาน ดังนั้นจึงสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง

“เราใช้ Problem Based Learning (PBL) ซึ่งเป็นหลักการที่เริ่มใช้ในการเรียนการสอนคณะแพทย์มาก่อน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อนำมาแก้ปัญหานั้นๆ”

อีกทั้งเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของหลักสูตรนานาชาติ ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชียที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 แห่ง อาทิ Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก,Kingston University ลอนดอน สหราชอาณาจักร  และ Shanghai University ประเทศจีน เป็นต้น

นอกจากนี้จุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรนานาชาติแห่งอื่น คือ  ระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นเพราะหลักสูตรนานาชาติ CMMU ตระหนักดีว่าผู้เรียนต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการทำงาน การจัดสรรเวลาเรียนจึงมีความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสามารถเลือกเรียนวันธรรมดา หรือเสาร์-อาทิตย์ก็ได้  โดยผู้เรียนสามารถพบปะกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเสียสละและทุ่มเทในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ด้วย

ที่นี่ยังมีกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น เมื่อมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับองค์กรยูเนสโกจัดงานWomen  Leadership Symphosium ในหัวข้อ Challenges for Women Leader in a Complex World ขึ้น รวมถึงการจัด  CMMU Forum  อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อ 24 กันยายน 2554  ได้จัดเสวนากับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือ CEO Perspective ครั้งที่ 3 โดยมีคุณอริยะ  พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ บริษัท กูเกิ้ล ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Google strategic move in Thailand : Challenges and Issues”

นอกจากหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้เรียนซึ่งมีประสบการณ์การทำงานแล้ว  CMMU ยังเปิดหลักสูตรนานาชาติแบบเต็มเวลาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ด้วย เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีความต้องการของผู้เรียนกลุ่มนี้อยู่มาก โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า Master of Management (Full time, Fast track)โดยนอกจากจะศึกษาในชั้นเรียนแล้วยังต้องฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาปริญญาโทจะไม่มีการฝึกงาน แต่สำหรับที่นี่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับจากโลกการทำงานจริง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว และเดินทางไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ CMMU อีก 1 ภาคการศึกษา

สำหรับผู้เรียนรุ่นแรกจำนวน 2 คนเข้ารับการฝึกงานที่บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

hino

Ms. Bunyavaree Butsarakamtrakun and Mr. Chavachote Wichayasiri, CMMU Full-time Fast Track students, have successfully completed their internship at HINO Motors Sales (Thailand) Ltd.

ด้านกิจกรรมภายนอกสถาบันที่ตอกย้ำชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นของ CMMU คือ การได้รับเชิญจากธนาคารกสิกรไทยให้เป็นผู้จัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้ร่วมแข่งขัน รวมถึงเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดแผนธุรกิจ “K-SMEs สานฝันธุรกิจไทย”  ซึ่งเป็นโครงการค้นหาสุดยอดแผนธุรกิจระดับประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ให้ร่วมส่งแผนธุรกิจเข้ามาประกวดชิงเงินรางวัล 550,000 บาท

นับเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้คนไทยที่มีฝันอยากจะก่อร่างสร้างธุรกิจของตัวเองให้กลายเป็นจริงได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า หลักสูตรนานาชาติ CMMU เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบเครื่อง และเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้เรียนที่มุ่งมั่นแสวงหาความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอย่างแท้จริง

หลักสูตรนานาชาติของ CMMU
เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักสูตร MBA  ของแต่ละมหาวิทยาลัยมี่ความเหมือนกันจนแทบจะกลายเป็นสินค้า Commodity  แต่ทาง CMMU  ต้องการจัดบริการการศึกษาที่เข้มข้นและเชี่ยวชาญ จึงเปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดดังต่อไปนี้

Master’s Degree Programs
Entrepreneurship Management (EN)
Financial Management (FM)
General Management  (GM)
Human Resource Management (HR)
Innovation in Management (IM)
Marketing and Management (MM)
New Technology Ventures (NV)
ค่าเรียนหลักสูตรละ 420,000 บาท
Master of Management (Full-time, Fast track)
ค่าเรียนหลักสูตรละ 469,000 บาท  ผู้เรียนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่างประเทศจำนวน 30,000 บาท

สนใจสมัครออนไลน์ผ่าน www.cmmu.mahidol.ac.th

————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook