You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (MBA – STAMFORD)

MBA

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท /มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

MBA-Stamford

เรียน MBA@STAMFORD, THAILAND “เส้นทางสู่ความสำเร็จ…ของคุณ”

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หรือ Stamford International University สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยที่เปิดสอนการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติมายาวนานกว่า 15 ปี ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพ สอนหลักสูตรนานาชาติ และวิทยาเขตเพชรบุรี (หัวหิน-ชะอำ) สอนหลักสูตรภาคภาษาไทย ด้วยความพร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนและงานวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการ และการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนับอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนด้วย

ด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หรือ Master’s Degree Programs (MBA) ที่เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ รวมทั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ(Progressivism) ที่เชื่อว่าความจริง และองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะการณ์สำคัญของโลกซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นทุกขณะ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักสืบค้นข้อมูล รู้จักคิดตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางอย่างกลมกลืน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม จึงทำให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตของเราเป็นที่ยอมรับของบริษัทภาคเอกชนและภาครัฐชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเปิดกิจการเป็นของตัวเองและเป็นผู้บริหารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมากมายที่ผ่านมา

ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยและก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ยอมรับในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงพยายามที่จะสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ผลิตผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำงานวิจัยให้สังคม และใช้ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และที่สำคัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการ ทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำที่จะสร้างสรรค์ และสร้างความแตกต่างบนโลกของการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ทำไมถึงเลือกเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1. หลักสูตรภาษาไทยเปิดทั้งวิทยาเขตกรุงเทพ และหัวหิน
2. หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนเฉพาะที่กรุงเทพมีทั้งแบบ Fulltime และ Part Time
3. สามารถเรียนจบ MBA ภายใน 18 เดือน
4. สามารถเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์/ วันอาทิตย์)
5. ให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน
6. โดดเด่นด้วยความรู้จริงจากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
7. โอกาสในการทำงานระดับนานาชาติด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย
8. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ
9. โอกาสศึกษาและดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรระดับปริญญาโท (Master’s Degree Programs) มีดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ (เปิดสอนที่กรุงเทพฯ)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา
• Master of Business Administration
• Master of Business Administration (Hotel and Tourism Management)

2. หลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาไทย (เปิดสอนที่กรุงเทพฯและหัวหิน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา
• กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
• กลุ่มวิชาการธนาคารและสถาบันการเงิน
• กลุ่มวิชาการจัดการ

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เปิดสอนที่กรุงเทพฯและหัวหิน)
แยกเป็น 2 แผนการศึกษา
1. แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
2. แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

เปิดรับสมัคร 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

เวลาเรียนและระยะเวลาการศึกษา

เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์/ วันอาทิตย์) ระยะเวลาในการศึกษา 18 เดือน

ค่าเล่าเรียน

• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 165,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประมาณ 275,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบัน ในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้เข้าศึกษาได้

หลักฐานในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชน1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง
4. สำเนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง
5. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัครบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพและวิทยาเขตหัวหิน โดยยื่นหลักฐานก่อนทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กับอาจารย์

สอบถามรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและการสอบ
ฝ่ายรับสมัคร กรุงเทพ โทร 02-769 4000, 02-769-4038, 087 658 6556
ฝ่ายรับสมัคร (หัวหิน) โทร 032 442 322, 081-4610914

E-mail: admissions@stamford.edu
Website: http://www.stamford.edu
Facebook: stamfordthailand, stamford.admissions
Come and Join Us.
Stamford’s Family, Community of Friendship.

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook