You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter » การขอวีซ่าสำหรับเรียนต่อเยอรมัน

Deutsche Botschaft Bangkok

ระเบียบการขอวีซ่า
เนื่องจากมีผู้มายื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก แผนกวีซ่าจึงจำเป็นต้องระงับการให้บริการตอบคำถามทางอีเมล์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานทูตฯ ขอเรียนว่าขณะนี้การขอนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องรอคิวนานประมาณ 4 สัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ ท่านควรขอนัดหมายเวลากับศูนย์บริการหรือคอลเซ็นเตอร์ของสถานทูตฯ แต่เนิ่นๆ แต่ทั้งนี้โดยระเบียบปฏิบัติ อนุญาตให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนกำหนดการเดินทาง

คำแนะในการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษา
ติดต่อขอนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1900-222 343

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ จะต้องถ่ายสำเนามาด้วยอย่างละ 2 ชุด ท่านต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังเป็นสีขาว) หนังสือเดินทางฉบับจริง หลักฐานการเงิน ทั้งนี้เอกสารฉบับภาษาไทย ต้องแนบคำแปลภาษาเยอรมันมาด้วย

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่

1.    หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือจาก Studienkolleg (สถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ)
2.    หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา
3.    หลักฐานการเงิน(ประมาณเดือนละ 650,– เหรียญยูโร) เช่น
– หลักฐานแสดงรายได้และทรัพย์สินของบิดา-มารดา (เช่นหนังสือรับรองจากธนาคาร หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น) หรือ
– หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66- 68ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก หรือ
– หลักฐานการเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศเยอรมนีเพื่อเป็นหลักประกันในระหว่างที่ศึกษาต่อ (โดยยื่น ขอกับธนาคาร Deutsche Bank) หรือ
– หลักฐานหนังสือสัญญาปีต่อปีกับธนาคารในประเทศเยอรมนีว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันต่างๆ หรือ
– หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรในประเทศเยอรมนี หรือในประเทศบ้านเกิดของตนเอง
4.    ในกรณีที่ยังไม่มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต้องแสดงหลักฐานการสมัครชั้นเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมจาก Studienkolleg

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ค่าธรรมเนียมราคา 60.– ยูโร หรือประมาณ 3000.- บาท(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ในแต่ละวัน และต้องชำระเป็นเงินสด สกุลบาทเท่านั้น)

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ได้แก่ คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกันที่จดทะเบียนแล้วกับชาวเยอรมัน บุตรซึ่งยังไม่ บรรลุนิติภาวะของชาวเยอรมัน บิดา-มารดา ของเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสัญชาติเยอรมัน คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและ กลุ่มประเทศพี้นที่เศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศเยอรมนี

นัดหมายวัน-เวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
การยื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องโทรศัทพ์นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลก่อนเท่านั้น ที่หมายเลข  1900 222 343 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หมายเลขดังกล่าวสามารถติดต่อได้เฉพาะเมื่อโทรในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ร้องจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการข้อมูลจึงจะให้นัดหมาย วัน-เวลาเพื่อมาติดต่อและทำการสัมภาษณ์ที่สถานทูตฯ ค่าธรรมเนียมในการโทรศูนย์บริการข้อมูล ผู้โทรเป็นผู้รับผิดชอบโดยคิดนาทีละ 9 บาท

สถานทูตฯ ไม่สามารถให้นัดหมายวัน-เวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

ถ้าท่านไม่ประสงค์จะนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์บริการ หรือ Call Center  ท่านสามารถขอนัดหมายได้โดยตรงกับสถานทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องมาขอนัดหมายด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง (ติดต่อในเวลา 14.00 – 15.30 น. ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ที่บริเวณหน้าประตูสถานทูตฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkok.diplo.de

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook