You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter » การทำใบขับขี่สากล

international-driving-license

นักศึกษาต่างชาติอย่างเราๆ ก็สามารถขับรถในต่างประเทศได้เหมือนกันนะ แต่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเสียก่อน ถึงจะมีสิทธิขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบขับขี่สากล หรือ International driving license มีขั้นตอนการทำที่แสนจะง่ายดังนี้ค่ะ

เอกสารประกอบการทำใบขับขี่สากล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี ขึ้นไป หรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน
 • สำหรับกรณีที่ไม่ได้มาทำด้วยตนเองให้นำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ได้รับมอบอำนาจ 1ชุด
 • ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ใบอนุญาติขับขี่ระหว่างประเทศจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และสิ่งสำคัญที่ควรจะมีไว้คู่กับใบขับขี่สากลคือ หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถติดต่อขอทำได้กับที่เดียวกัน

เอกสารประกอบการทำใบอนุญาตขับรถภาษาอังกฤษ

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี ขึ้นไป หรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
 • Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
 • รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียม 105 บาท

สถานที่ทำใบขับขี่สากล

 • กรุงเทพฯ ติดต่อแผนกใบอนุญาตขับรถยนต์ฯ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก
 • ต่างจังหวัดติดต่อขนส่งประจำจังหวัด

การทำใบขับขี่สากลไม่จำเป็นต้องสอบขับขี่ หรือสอบข้อเขียน  อีกทั้งยังสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ เพียงเตรียมเอกสารของท่านให้ครบถ้วนเรียบร้อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่ง โทร. 0-2272-3100

ภาพประกอบจาก alwaysvacationtour

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook