You Are Here: Home » PR, Programs Update » NIDA เปิดรับสมัคร EMBA รุ่นที่ 24

nida business school

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (EMBA รุ่นที่ 24) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554

รับสมัครสอบสัมภาษณ์  :  1 สิงหาคม 2554

วันประกาศสอบสัมภาษณ์ :  4 สิงหาคม 2554

วันสอบสัมภาษณ์  :  5 สิงหาคม 2554

วันประกาศผลคัดเลือก  :  15 สิงหาคม 2554

รับเอกสารและขึ้นทะเบียน  :  15-18 สิงหาคม 2554

วันชำระเงินค่าลงทะเบียน  :  15-19 สิงหาคม 2554

เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาได้มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://nidabusinessschool.nida.ac.th/2010/

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook