You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (MBA – RMUTT)

MBA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) เป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงของรัฐที่จัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณภาพในระดับสากล เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นผลดีอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ยึดปณิธานการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท เป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจในแต่ละสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อโดยเน้นกลุ่มวิชาต่อไปนี้

การจัดการทั่วไป
________________________________________
เหมาะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ธุรกิจ การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ศึกษากระบวนการจัดการระดับสูงโดยเน้นการดำเนินงานระยะยาว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูงและศึกษาปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ และการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจ กำหนดแนวทางแก้ปัญหาได้

การตลาด
________________________________________
เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดจำหน่าย การโฆษณา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการวิจัยทางการตลาด

การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
________________________________________
เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ทางด้านการบริหาร และใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการ ศึกษาการจัดการคุณภาพ ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การกระจายสินค้า การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์

ธุรกิจระหว่างประเทศ
________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจข้ามชาติ การจัดการระหว่างประเทศ การศึกษากลยุทธ์ข้ามชาติ การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติ ระบบการลงทุน และเศรษฐกิจข้ามชาติ การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์

ระบบสารสนเทศ
________________________________________
เหมาะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านระบบสารสนเทศ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารฐานข้อมูลขั้นสูง การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล การไมนิ่งข้อมูลและการบริหารกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ

การบัญชี
________________________________________
เหมาะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดทำงบประมาณการเงินและการวางนโยบายทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้
1.    มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางบริหารธุรกิจในระดับสากลทั้งทฤษฎี และ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และสามารถประยุกต์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
2.    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์จริง ๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
3.    สามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารในระดับต่าง ๆ ขององค์กรทั้ง ภาคเอกชน และรัฐบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.    สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิด ชอบต่อสังคมแวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก
5.    เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2.    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
3.    กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอื่นที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
4.    เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารต้องมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1.    โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ
2.    โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจเห็นชอบ

การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดย
1.    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
2.    และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งนับเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับใช้เวลาการ ศึกษา 6 – 9 สัปดาห์ โดยเพิ่มเวลาการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคเรียนปกติ
3.    จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเปิดภาค การศึกษาแต่ละภาค แต่รวมจำนวนเวลาเรียนต้องได้เท่ากับ 15 สัปดาห์
4.    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
5.    ภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต
6.    ภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
1.    ระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับบุคคลทั่วไป ( Young MBA) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อโดยการสอบคัดเลือก และการสัมภาษณ์
2.    ระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เข้าศึกษาต่อโดยการสัมภาษณ์ (หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งระดับบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)

ค่าใช้จ่าย
•    ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม หลักสูตร Young-MBA
ประมาณการค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมนักศึกษาปริญญาโท
ประมาณ 198,100 บาท
•    ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม หลักสูตร Executives-MBA
ประมาณการค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมนักศึกษาปริญญาโท
ประมาณ 253,600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอข้อมูลได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร. 02-5494835-6 , 084-9352662
หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา ดำพิทักษ์ 089-699-9050
หรือ บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.rmutt.ac.th

———————————————————————————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook