You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » THAMMASAT Global Mini MBA 73 : Entrepreneur Series

THAMMASAT BUSINESS SCHOOL

THAMMASAT BUSINESS SCHOOL

Global Mini MBA 73 : Entrepreneur Series

เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรี ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น

หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 73 นี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองการจัดหลักสูตร Mini MBA ปีที่ 38 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการยกเครื่องหลักสูตรครั้งใหญ่ เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทาน จากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริง แล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 73 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำประเทศสวิสเซอร์แลนด์

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2.    เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3.    เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
4.    เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5.    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6.    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดการค้าในต่างประเทศ

หลักสูตรการอบรมปรับปรุงใหม่ จำนวน  159  ชั่วโมง

Analytical Foundations
– The World of Entrepreneurs
– Business Modeling: Best Practice in the World
– Creativity and Innovation
– Opportunity Analysis
– Economics for Entrepreneur
– Business plan
– Managing the Growing Business
– Competitive Strategy
– Global Strategy Management
– Best Practices in Entrepreneurs

Leadership Essentials
– Leadership
– Managing Change in Challenging Times
– Management Communication
– Building Team and Entrepreneurs Networking
– Management of People at Work

Core Business Foundations
Marketing
– Entrepreneurial Marketing
– Negotiation
Finance & Accounting
– Entrepreneurial Finance
– Business Feasibility Study
– Risk Management
– Venture Capital and Private Equity
Operations & Administration
– Operations Supply Chain Management
– Operation Productivity Improvement
– Government and Legal Environment of Business
– Taxation
– Technology for Entrepreneurs

Business Consulting One-to-One

International Seminar: Switzerland

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะเพิ่มเติมความรู้ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่
วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด
วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
– การบรรยาย
– การอภิปรายกลุ่มย่อย
– การดูงานนอกสถานที่ในหลายกิจการ
– กรณีศึกษา
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
– Role play
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการ อบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
– การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากร
เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัยจากคณาจารย์ เสริมสร้างมุมมองใหม่ จากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เราพยายามผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม
รุ่นที่ 73 อบรมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 10 มีนาคม 2555
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

***ทัศนศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์***

สถานที่อบรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ   168,000   บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน ,อาหารเย็น และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ และการเดินทางไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับเอกสารใบสมัครได้ที่่
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat)

ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2224-9734 , 0-2226-4507-8 , 0-2613-2247
โทรสาร : 0-2224-9735
E-mail : conc@tu.ac.th

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถส่งใบสมัครล่วงหน้า โดยระบุรุ่นที่ต้องการสมัคร
โดย [สมัครทางอินเตอร์เน็ท] , [โบชัวร์ Mini MBA 73]

ส่ง Fax หรือ e-mail มาที่โครงการ หรือสอบถามกำหนดการเปิดรับสมัครของแต่ละรุ่นได้ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ข้างต้น

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook