You Are Here: Home » PR, Programs Update » MBA ภาคเรียนที่ 2/2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MBA, MM ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ศึกษา ณ จ.นครศรีธรรมราช ถึง 20 ก.ค. 2554

walailak university

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MM) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 20 กรกฎาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2202
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

กำหนดการสอบเข้า
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 กรกฎาคม 2554
– สอบข้อเขียน 24 กรกฎาคม 2554

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://mba.wu.ac.th
หรือสอบถาม โทร. 075-672203, 075-672208, 086-4794970

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (MBA Program-WU)

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook