You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (MBA – STJOHN)

Saint John’s University

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Saint John's University

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA : บธ.ม.

ชื่อหลักสูตร :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program (M.B.A.)

หลักสูตรปริญญาโท (MBA.) แห่ง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดตั้งมากว่า 10 ปี บัดนี้โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเดล คาร์เนกี้ ที่มีเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จัดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง นวัตกรรม การสร้างภาวะผู้นำ และนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ตลอดจนมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดดำเนินการ
1.     เพื่อผลิตมหา บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในโครงสร้าง และหลักวิชาการทางธุรกิจ สามารถนำความรู้ และทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.     เพื่อผลิตมหา บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหามีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3.     เพื่อเป็นแหล่ง ค้นคว้าวิจัยของนักการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถเข้าใจสภาพการของธุรกิจในปัจจุบันและก่อให้เกิดความก้าวหน้า ในวิชาการรวมทั้งสามารถประยุกต์วิชาการนั้นๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมได้

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา
1.    กลุ่มวิชาการจัดการ
2.    กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด
3.    กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร
4.    กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
5.    กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
6.    กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แยกเป็น 2 แผนการศึกษา
1.    แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
2.    แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

กำหนดการเรียนเป็น 2 แผน
คือ ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.2) และไม่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ข.)มีวิชาเรียนหลัก ด้าน MBA ครบถ้วนสอนโดยคณาจารย์ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำกำหนดการศึกษาเป็น 39 หน่วยกิต เน้นด้านทฤษฎีและการสร้างทักษะทางการบริหารจริง

เปิดรับสมัคร 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
– รับสมัครภาคเรียนที่ 1 เดือน มกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี
– รับสมัครภาคเรียนที่ 2 เดือน สิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี

มีให้เลือกเวลาเรียนได้
กลุ่มที่ 1 : เรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. ( 3 วัน)
กลุ่มที่ 2 : เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.
กลุ่มที่ 3 : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.(รับผู้ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ,ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ)

ค่าใช้จ่ายประมาณ  160,000  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สนใจติดต่อ  0-2938-7008, 0-2938-7058-65 ต่อ 245, 261 E-mail : mba@stjohn.ac.th

—————————————————————————————————————————————————————-
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook