You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (MBA – NORTHBKK)

MBA

North Bangkok University

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

NORTH BANGKOK UNIVERSITY
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงทศวรรตที่ผ่านมา ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้เจริญก้าวหน้าทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจึงทำการปรับปรุง หลักสูตรดังกล่าวให้ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์
•    เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณวุฒิและความ สามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันตามสภาพเศรษฐกิจ
•    เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรระดับบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
•    สนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ
•    เพื่อให้นักธุรกิจ นักบริหาร และผู้ประกอบการได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังมีรายละเอียดดังนี้
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)                        27           หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Courses)            6            หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ (Thesis)                                   12           หน่วยกิต
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)                        27           หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Courses)            9            หน่วยกิต
หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)        3             หน่วยกิต

กำหนดรับสมัครนักศึกษา
1.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.    เวลาเรียน: วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนจบภายใน 5 ภาคการศึกษา
3.    เกณฑ์การคัดเลือก: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ประสบการณ์ การสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์
4.    กำหนดการรับสมัคร: จำหน่ายใบสมัคร หรือดาวน์โหลดฟรี ที่ www.northbkk.ac.th/mba ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
5.    ค่าใช้จ่าย/การลงทะเบียนเรียน:ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณภาคการศึกษาละ 37,500. บาท-ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน  ค่าปัจฉิมนิเทศ 2,000 บาท  ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร 2,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โทรศัพท์ 0 2972 7200 ต่อ 502, 503, 444 หรือโทรสาร 0 292 7751

ส่งใบสมัครไปที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

——————————————————————————————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook