You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MBA – NEU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration (M.B.A.)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / North Eastern University

North-Eastern University
ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ของผู้จัดตั้ง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าให้ทันโลก ทันสมัย เพื่อยกระดับขึ้นไป เป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลในโอกาสต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้ จะเป็นสถาบันเอกชนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งด้าน คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพอันสูงส่ง อันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันอารยประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ               Master’s Degree Program in Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาไทย           บธ.ม.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       MBA

หลักสูตรที่เปิดสอน
– กลุ่มวิชาการบัญชี
– กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– กลุ่มวิชาการเงิน
– กลุ่มวิชาการตลาด
– กลุ่มวิชาการจัดการ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินการจัดการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยเน้นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ  มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในระดับการศึกษาต่าง ๆ    ให้มีความรู้   ความสามารถและประกอบไปด้วยคุณวุฒิ  คุณธรรม  และคุณภาพ  สามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ออกไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  พร้อมกันนั้นรู้จักแก้ปัญหาอย่างถูกต้องทั้งของตนเองและของสังคมสืบไป

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะในการอบรมบุคคลให้เข้าใจวิธีการที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหาเทคนิค  และวิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ประกอบด้วยคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำเทคโนโลยี และวิชาการสมัยใหม่ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางธุรกิจของไทย
4. เพื่อสนับสนุนบทบาท หน้าที่ ของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ทุกๆ ด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา   ทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง  และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 จากระดับคะแนน  4.00  ในกรณีที่ผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า  2.50 อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย    ให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้  หากมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2. เป็นผู้มีความประพฤติไม่เสื่อมเสีย
3. เป็นผู้มีสุขภาพดีและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย จะทำการคัดเลือกเข้าผู้ศึกษาโดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. สอบข้อเขียน วัดความถนัดทางด้านวิเคราะห์เชิงธุรกิจแนว   GMAT
2. สอบข้อเขียนความเข้าใจภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1  ภาคฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ในการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่  1  :        เดือนมิถุนายน     –  เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่  2  :        เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน           :        เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  3  ภาคการศึกษาปกติ  และ  1  ภาคฤดูร้อน  แต่ไม่เกิน  5  ปี

ประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 125,150 บาท

**หมายเหตุ ชำระวันสมัคร 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคเรียนสามารถผ่อนชำระ ภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคเรียนนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/10

ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ
อาคารศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็ก ชั้น 4 ห้อง 413
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
(ติดกับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีรถไฟฟ้า MRT สีลม)
Tel.087-8153003, 081-951 3000
อีเมล์: drsurapit@yahoo.com

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง 199/19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: (043)222-959-61 Fax: (043) 226-823-24
อีเมล์: webmaster@neu.ac.th

——————————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook