You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (MBA – CPU)

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

CHAOPRAYA UNIVERSITY

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
CHAOPRAYA UNIVERSITY

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
ตาม Road Map ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 150,000 บาท

• ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ            MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

• ชื่อปริญญา
ภาษาไทย                 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ                        บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ            MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ชื่อย่อ                        M.B.A.

• วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตและพัฒนาบุคคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารจัดการที่มีคุณภาพและคุณธรรมสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนักบริหารมืออาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถเพิ่มสมรรถภาพนักบริหารให้สอดคล้องการขับเคลื่อนของสังคมไทยและโลกาภิวัตน์

• คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในทุกสาขาจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.  รับรองมาตรฐาน
2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย
3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

• การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
2. สอบข้อเขียน โดยการทดสอบพื้นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
3. สอบสัมภาษณ์

• หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1 .ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท
2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  2  ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   1  ฉบับ
6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ   (ถ้ามี)   เช่น   สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  เป็นต้น

• ระบบการศึกษา
1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดย 1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน  แต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัย   จะกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
2. มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบ Module โดยจัดเนื้อหาวิชา  ที่สอนออกเป็นรายวิชา วิชาละ 45 ชั่วโมง
3. รายวิชาหนึ่งใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 15 ชั่วโมงต่อหนึ่ง Module ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต

• ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 1 ปีครึ่ง  ตาม Road Map ของมหาวิทยาลัย

• สถานที่จัดการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารสำนักบริหารจรูญ – หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

• กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือสมัครทาง www.cpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ระบุชื่อผู้รับถึงอาจารย์แพทย์หญิงปราณี  ศิริวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  60240 หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขานครสวรรค์ ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 05-0-01724-7 หรือ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์  ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 506-2-37511-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13/1 มหู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ตู้ ปณ. 12 ปณจ. นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5633-4714
โทรสาร 0-5633-4719
อีเมล : chaopraya@cpu.ac.th
http://www.cpu.ac.th/2008/Graduate/mba.html

————————————————————————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook