You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (MBA – ARU)

M.B.A.

Master of Business Administration

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) : M.B.A. (Business Administration)

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
1. กลุ่มวิชาการวิจัยธุรกิจ (Business Research)
2. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
3. กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing Management)
4. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
5. กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

นักศึกษาภาคปกติ

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ และทฤษฎีทางธุรกิจสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและธุรกิจ ซึ่งมีการฝึก การวิเคราะห์ / วิจัยจากหน่วยงาน และสถานการณ์จริง มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Internet และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และตัดสินใจได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษา
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นผู้ประกอบการ ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพ
3) ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเข้าใจในปัญหาของสังคม อย่างแท้จริง
4) มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอและมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สถาบัน และสังคมส่วนรวม

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเชิงลึกโดยทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษา รายวิชาบริหารธุรกิจ 30 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นการศึกษาเน้นการศึกษารายวิชาบริหารธุรกิจ 36 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ (IS) 6 หน่วยกิต

ระบบการศึกษา
หลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีโดยแต่ละปีจะแบ่งการศึกษาออก เป็น 2 ภาคการศึกษา และใช้เวลาภาคการศึกษาละประมาณ 4 เดือน ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ย.
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พ.ย. – ก.พ.

กำหนดเวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องเรียนและสื่อการสอน
มีห้องเรียนปรับอากาศมีสื่อการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูงทันสมัย เช่น กล้องบันทึกภาพ VIDEO VCD DVD และInternet เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกมาประกอบการสอน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษา ที่ก.พ.รับรองหรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกเข้าศึกษาใช้ 2 วิธี คือ
1) สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว
2) สอบข้อเขียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานในหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร M.B.A.
ภาคปกติหน่วยกิตละ 500 บาท (ตลอดหลักสูตร 35,800 บาท) โดยลงทะเบียนภาคเรียนละประมาณ 9,500-16,200 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ และทฤษฎีทางธุรกิจสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและธุรกิจ ซึ่งมีการฝึก การวิเคราะห์ / วิจัยจากหน่วยงาน และสถานการณ์จริง มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Internet และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และตัดสินใจได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษา
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นผู้ประกอบการ ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพ
3) ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเข้าใจในปัญหาของสังคม อย่างแท้จริง
4) มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอและมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สถาบัน และสังคมส่วนรวม

กำหนดเวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องเรียนและสื่อการสอน
มีห้องเรียนปรับอากาศมีสื่อการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูงทันสมัย เช่น กล้องบันทึกภาพ VIDEO  VCD DVD และInternet เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกมาประกอบการสอน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษา ที่ก.พ.รับรองหรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกเข้าศึกษาใช้ 2 วิธี คือ
1) สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว
2) สอบข้อเขียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานในหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร M.B.A.
ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 1,200 บาท (ตลอดหลักสูตร 116,800 บาท) โดยลงทะเบียนภาคเรียนละประมาณ 16,200 – 23,500 บาท

นักศึกษา V-M.B.A.

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ และทฤษฎีทางธุรกิจสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและธุรกิจ ซึ่งมีการฝึก การวิเคราะห์ / วิจัยจากหน่วยงาน และสถานการณ์จริง มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Internet และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และตัดสินใจได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษา
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นผู้ประกอบการ ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพ
3) ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเข้าใจในปัญหาของสังคม อย่างแท้จริง
4) มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอและมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สถาบัน และสังคมส่วนรวม

กำหนดเวลาเรียน
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องเรียนและสื่อการสอน
มีห้องเรียนปรับอากาศมีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูงทันสมัย เช่น กล้องบันทึกภาพ VIDEO VCD DVD และInternet เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกมาประกอบการสอน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง หรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
– มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
– เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– เป็นเจ้าของกิจการ / ผู้จัดการ
– มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร M.B.A. เห็นสมควร
– คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกเข้าศึกษาใช้ 3 วิธี คือ
1) พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาทักษะในการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์จากการทำงาน และความพร้อมกับการศึกษาตลอดหลักสูตร
2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่จะผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้มี บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ และการ แสดงออกถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่จะสามารถศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตร
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาผลการคัดเลือก โดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A ) ในการตัดสินผลการคัดเลือกเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญโท แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย คณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร M.B.A.
ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 1,200 บาท (ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย / สัมมนา) โดยลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,400 บาท (ตลอดหลักสูตร 123,200 บาท) โดยลงทะเบียนถาคเรียนละประมาณ 26,600 – 35,000 บาท

http://mba.aru.ac.th/content/view/57/1/

——————————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook