You Are Here: Home » PR, Programs Update » MBA ภาคเรียนที่ 2/2554 ม.ราชภัฏเลย เปิดรับสมัครแล้ว

mba-lru

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตามกรอบมาตารฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)

เปิดเรียนภาคพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2/2554

เริ่มเรียน เดือนตุลาคม 2554

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท M.B.A. ภาคเรียนที่ 2/2554

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการฃเลขที่ 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
http://www.manage.lru.ac.th
โทร. 0-4283-5231 หรือ 0-4283-5224-8 ต่อ 41162

—————————————————————————————————————————————

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook