You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนเรศวร (MBA – NUBKK)

MBA

Naresuan University, Bangkok

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร

Naresuan University Bangkok

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เหมาะสำหรับผู้แสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารยุคใหม่ ที่มีภาวะการแข่งขันสูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ วิชาในหลักสูตรประกอบด้วยวิชาหลักที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร และวิชาเสริมศักยภาพการเป็นผู้บริหารสากล ที่ต้องเพรียบพร้อมด้วยความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการระบบลอจิสติคส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนหลักสูตรนี้ยังส่งเสริมความรู้ของนิสิต ด้วยการจัดกิจกรรมการสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมทั้งจัดการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้รับประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดจริง ด้วยความมุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทั้งใน และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือผู้ที่แสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ได้มีโอกาส เพิ่มพูนความรู้ความสามารถอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทางการบริหารธุรกิจ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้ กว้างขวางยิ่งขึ้น

เวลาเรียน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่ต้องประกอบอาชีพ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

โปรแกรมเรียนภาคปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา 09.00 – 16.00 น.

โปรแกรมเรียนภาคค่ำ
วันจันทร์ – วันศุกร์                 เวลา 18.00 – 21.00 น.

โปรแกรมเรียนเสาร์ – อาทิตย์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์             เวลา 08.30 – 21.00 น.

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียนการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม (แบ่งชำระ 6 ภาคเรียน)     210,000  บาท
1.1     ค่าเรียนจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรรวม             43    หน่วยกิต
1.2     ค่าศึกษาดูงานในประเทศ (รายวิชา 801507 ภูมิภาคศึกษา)

2. ค่าธรรมเนียมอื่น
2.1     ค่ากิจกรรมนิสิต (เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)             3,500     บาท
2.2     ค่าประกันอุบัติเหตุปีการศึกษาละ                 500    บาท
2.3     ค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราเรียกเก็บรายครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(เช่นค่าใบรับรองการศึกษา ค่าสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น)

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.1     ค่าเอกสารและตำราเรียน (ตามแต่นิสิตประสงค์จะซื้อ)
3.2     ค่ากิจกรรมในห้องเรียน (ตามแต่นิสิตในห้องเรียนกำหนด)
3.3     ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ/ในประเทศ (ตามกิจกรรมที่นิสิตต้องการ)
เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
โทรศัพท์ 0-2655-3700 (ถึง 03)
โทรสาร 0-2655-3699
e-mail: srisudac@nu.ac.th
www.nubkk.nu.ac.th

เปิดทำการ
เวลา 08.30 – 21.00
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

————————————————————————————————————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook