You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (MBA – NORTHCM)

MBA

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY

Master of Business Administration Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญา
แนวความคิดในการเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ในเรื่องของการให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งให้มีการปรับโครงสร้างและระบบการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่ เศรษฐกิจและการเงินของโลก เทคโนโลยี สังคมการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเสรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาระกิจมุ่งตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ แล้วยังมุ่งสร้างกำลังคนในระดับมหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและภูมิภาค

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจในกลุ่มพลวัตและการจัดการองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อให้เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือนักธุรกิจแบบมืออาชีพสมัยใหม่ ที่สามารถสร้างและ/หรือบริหารองค์การให้สามารถแข่งขันและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีความรอบรู้และความเข้าใจในศาสตร์และทักษะทางการบริหารธุรกิจที่เป็นสากล มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางการบริหาร การจัดการ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดทิศทาง และตัดสินใจในการดำเนินงานขององค์การในอนาคตตลอดจนสามารถจัดสรรทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้องค์การสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

แนะนำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                    บธ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Master of Business Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 M.B.A

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจ มีความรู้และความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจที่เป็นสากล มีความเป็นผู้นำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทางภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษามีการค้นคว้า พัฒนาการศึกษาในด้านการบริหารธุรกิจและสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและสากล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตเข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ นักธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก (2) เน้นการศึกษารายวิชาและวิจัยเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจโดยผู้ศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆตามที่หลักสูตรกำหนดและต้องทำวิทยานิพนธ์

แผน ข เน้นการศึกษารายวิชา เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในมุมกว้างโดยผู้ศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดและต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารธุรกิจ รวมทั้งสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีองค์ประกอบ ดังนี้

program

หมายเหตุ
1. (* )การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยการสอบข้อเขียนเมื่อนักศึกษาได้เรียนและสอบผ่านครบ  36 หน่วยกิต ตามหลักสูตรแล้ว โดยการสอบข้อเขียนนี้นักศึกษาจะสามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
2. (** )การสอบเปล่า (Oral Examination) ด้วยการสอบปากเปล่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนและสอบผ่านครบ  36 หน่วยกิต ตามหลักสูตร และผ่านการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนแล้ว โดยการสอบปากเปล่านี้นักศึกษาจะสามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3. (***)การสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อผู้ศึกษาได้ส่งวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์แล้ว  จะต้องสอบวิทยานิพนธ์ กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายวิชาตามโครงสร้างสำหรับหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาเป็นแบบไตรภาค (Trimester) โดยแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 กันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 มกราคม – มีนาคม
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษา 2 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา

หมายเหตุ หากไม่สามารถศึกษาตามแผนการศึกษาได้ จะต้องมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่จะต้องไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นแบบเหมาจ่าย 125,000 บาท* (ไม่รวมค่าหนังสือและเอกสารการสอนอื่นๆที่ใช้ในการเรียนแต่ละวิชา) โดยสามารถแบ่งจ่าย

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – 31,250 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – 31,250 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – 31,250 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 – 31,250 บาท

*หมายเหตุ : รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ กระเป๋าเอกสาร และเสื้อสูทแล้ว

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ ดังนี้
•    จัดสัมมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญๆ ในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ  โดยจะมีการ
•    เชิญผู้เชี่ยวชาญ  นักธุรกิจเป็นผู้บรรยายพิเศษ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
•    จัดอภิปรายโดยเชิญนักธุรกิจ นักบริหาร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการวิเคราะห์อภิปรายปัญหา
•    จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
•    ประสบการณ์
•    จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมเสริมพิเศษ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าลงทะเบียน)
•    กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร
•    การศึกษาดูงานในประเทศ
•    การศึกษาดูงานต่างประเทศ
•    การสัมมนาหรือเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
•    การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
•    การพัฒนาทักษะการเข้าสังคม เช่น กอลฟ์ ลีลาศ
•    การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะในการสื่อสาร เช่น การนำเสนอผลงาน การพูดในที่สาธารณะ

บริการที่ได้รับระหว่างเรียน(ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าลงทะเบียน)
•    อาจารย์ผู้ช่วยสอนติวเสริมให้ในรายวิชาที่จำเป็น
•    ห้องสุมดและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
•    สมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยตลอดชีพ
•    เสื้อสูทและกระเป๋าเอกสาร
•    บริการตรวจสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University Thailand Web Stat
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.0-5381-9999 โทรสาร. 0-5381-9998
http://www.northcm.ac.th/web/intro.html

———————————————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook