You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยเกริก (MBA – KRIRK)

MBA

มหาวิทยาลักเกริก ศูนย์บางพลี (ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเกริก

Krirk University

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549
************************************************
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration
ชื่อย่อ M.B.A.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก

หลักการและเหตุผล
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจขึ้นใหม่หลายแขนง องค์กรธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือมีลักษณะเป็นเครือข่าย(Network) ที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น การติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้มีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่ในสภาพที่ต้องแข่งขันกันอย่างไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการที่จะช่วยใหธุ้รกิจอยู่รอดได้และบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

มหาวิทยาลัยเกริกได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้านธุรกิจได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นมา โดยมุ่งหวังในการเสริมสร้างความรู้และวิเคราะห์วิจัยประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้
1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงในองค์กรทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ มีภาวะผู้นำ สามารถคิดอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะด้านการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากล
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนทำธุรกิจ ผู้ที่แสวงหาความรู้ด้านการบริหารได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินงานของตน
3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกดังนี้ มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้จะมีการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในรายวิชาใดบ้างขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

ระบบการศึกษา
เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนครั้งแรก

โครงสร้างหลักสูตร
1. โครงสร้างหลักสูตร จะมีจำนวนหน่วยกิต 42 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก. การทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้

program

1.1 นักศึกษาที่เลือก แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) ต้องสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์นั้น
1.2 นักศึกษาที่เลือก แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา บธม.599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ด้วยข้อเขียน (Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า

2. กลุ่มวิชาเลือก ลักษณะวิชาเลือกตามหลักสูตรประกอบด้วยวิชาเลือก ตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2.3 กลุ่มวิชาการตลาด
2.4 กลุ่มวิชาการเงิน
2.5 กลุ่มวิชาการบัญชี
2.6 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์
2.7 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจการบิน

**นักศึกษาที่เลือกเรียนตามแผน ก. จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่วิชาเลือกเสรีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มวิชา โดยจะต้องเลือกศึกษา 1 รายวิชารวม 3 หน่วยกิต
**นักศึกษาที่เลือกเรียนตามแผน ข. จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาเลือกเสรีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มวิชา โดยจะต้องเลือกศึกษา 3 รายวิชารวม 9 หน่วยกิต

3. วิชาเสริมพื้นฐาน นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตให้ (Non-credit) และไม่นำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อจบการศึกษา กรณีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะวิชาเสริมพื้นฐานใด คณะกรรมการคัดเลือกอาจให้ยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น ๆ ได้

************************************************************************************************

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (แผน ข.) ดังนี้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A.) 42 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 1 ปี 2 เดือน มี 3 สาขาวิชา
1. การตลาด
2. การจัดการทั่วไป
3. การจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

เวลาเรียน
เรียนเป็น Bloc Course
แบบที่ 1 เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
แบบที่ 2 เรียนวันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การคัดเลือก
ใช้วิธีการสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร และ รับสมัครทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ ศูนย์บางพลี ค่าสมัครและระเบียบการ 500 บาท

ค่าใช้จ่าย
รวมเอกสาร และ อาหาร
1. ตลอดหลักสูตร M.B.A.      200,000 บาท
2. ตลอดหลักสูตร M A.         135,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.
program2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บางพลี :-
โทร. 0-2312-5244, 08-1779-2-1294, 08-1642-4433
โทรสาร  0-2312-5115  ต่อ  106
http://www.krirk.ac.th
http://www.ki.ac.th/mba.htm

——————————————————————————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook