You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Business School of Thailand

UTCC

Business School of Thailand

โรงเรียนธุรกิจของประเทศไทย เรียนปริญญาโท เรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คงไม่ผิดนักหากจะให้นิยามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าเป็นเสมือนโรงเรียนธุรกิจของประเทศไทย  ด้วยเพราะสาขาวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้  ในภาพรวมคือการให้ความรู้ทางด้านการค้าและการบริหารธุรกิจอย่างเป็นองค์รวมในทุกระดับ

อะไรทำให้โรงเรียนธุรกิจแห่งนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นนั้น รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเป็นผู้แถลงไขให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตร MBA ที่บอกได้เลยว่าไม่ซ้ำแบบใคร และการันตีว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

UTCC

รศ.ดร. จีรเดช เท้าความย้อนหลังไปว่าก่อนปี พ.ศ. 2545 ซึ่งตัวเขายังไม่ได้มารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้ามีแค่เพียงหลักสูตรExecutive MBA จากนั้นก็ถูกยุบไป แล้วก็มีแค่หลักสูตร MBA ในภาคปกติ และภาคค่ำเท่านั้น  ซึ่งเป็นเบี้ยหัวแตกสำคัญที่เปิดสอนได้เฉพาะ Traditional  MBA คือการเปิดสอนปกติใน 3 ด้าน คือ การบริหารการเงิน (Finance) การบริหารการตลาด ( Marketing)  และการบริหารบุคคล ( Management ) เท่านั้น

“ตอนที่ผมมาทำหน้าที่อธิการบดี คิดว่ามันน่าจะมีหมวดใหม่และเรายังไม่เคยมี จึงเรียกหลักสูตรใหม่นี้ว่า CEO MBA เปิดสอนในสาขาวิชาที่มีความหลากหลายมากขึ้น  คือ เรียกว่าเป็น Industry Focus แต่ละประเภทธุรกิจลงไปเลย เพราะโลกธุรกิจปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น MBA ใน 3 ด้านเดิมคือ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด และการบริหารบุคคล อย่างที่มีในมหาวิทยาลัยทั่วไปนั้น ไม่เพียงพอที่จะรองรับความซับซ้อนของโลกธุรกิจได้  จะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งลงไปกว่าเดิม  ตอนนั้นคำว่า CEO กำลังโด่งดังเป็นที่รู้จัก จึงคิดว่าเราน่าจะมีคำเรียกที่แตกต่างกว่า MBA ธรรมดา และเป็นที่มาของคำนี้ CEO MBAรศ.ดร.จีรเดช กล่าว

รศ.ดร.จีรเดช อธิบายต่ออีกว่า สำหรับหลักสูตร CEO MBA รุ่นแรกๆ มีการเปิดสอนในหลายสาขา ทั้งการบัญชี  (Accounting)  การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  (Food industry management)   การจัดการธุรกิจบันเทิง (Entertainment management)   กฎหมายธุรกิจ (Business Law )  และ การจัดการการขนส่งสินค้า( Logistic management)  โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่แรก

อย่างไรก็ตามพอเปิดได้ 2-3 ปี สาขา Food Industry Management  คนสนใจเรียนน้อยลง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร  ทั้งๆ ที่บ้านเราถือเป็นครัวโลก แต่คนกลับยังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้  สาขานี้จึงเรียกว่าขายไม่ออกและเราได้ยุบไป รวมทั้งสาขา Entertainment Management ด้วย  อย่างไรก็ตามสาขา  Business Law มีคนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะถือเป็นจุดอ่อนของเด็กที่เรียนกฎหมายคือคำนวณไม่เป็น  ส่วนสาขา Logistic Management  นั้นได้รับความนิยมมากเช่นกัน  ต้องเปิดห้องเรียน 2-3 ห้องในทุกปี  ขณะที่ในส่วน Accounting  ก็ไปได้ดี  และในระยะหลังมีการเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาภาษี (Taxation)  และยังมีการสอนในเรื่อง Marketing เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากของเดิมที่มีอยู่ด้วย

การที่เราสามารถเปิดสอนในหลายสาขาวิชาได้นั้น  เราใช้วิธีให้มีการเรียนวิชา Core 7 วิชา  Major 7  วิชา และ  Independent Study (IS)  อีก 1 เรื่อง  โดยวิชา Core 7 วิชานั้น เป็นสิ่งทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรต้องมาเรียน 7 วิชานี้  เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้คนที่ไม่ได้เรียนสายตรงมาสามารถเรียนพื้นฐานการบัญชี ภาษา และคณิตศาสตร์ เพื่อการเรียนในขั้นถัดไป ก่อนแยกย้ายไปเรียนด้านที่ตัวเองสนใจ  จึงทำให้เราสามารถเปิดสาขาจำนวนมากได้ และปัจจุบันก็มีการเปิดการเรียนการสอนอยู่ราว 10  สาขา   เมื่อเราใช้วิธีนี้ก็ทำให้สาขาต่างๆ เปิดได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ให้นโยบายว่าเมื่อเปิดง่ายก็ต้องปิดง่าย เพื่อให้มีการวิวัฒนาการตามตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  เราจึงไม่ได้กำหนดตายตัว

Dr. Jiradet Usawat

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร. จีรเดช เล่าต่อว่า นอกจากการพัฒนาหลักสูตรที่แตกต่างและหลากหลายแล้ว  ขณะนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการขอใบรับรองคุณภาพทางการศึกษาด้าน MBA จาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันที่เปิดสอนสาขาบริหารธุรกิจทั่วโลก ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาประมาณ 550 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาจากAACSB ไปแล้ว

โดยในประเทศไทยมีอยู่เพียง  5 แห่ง ที่ถือเป็นสมาชิกของสมาคม AACSB ประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่เวลานี้มีเพียงศศินทร์เท่านั้นที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AACSB เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพยายามดำเนินการให้ได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาจาก AACSB ภายใน 3-5 ปีนี้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกอีกว่า สำหรับวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายให้ได้รับการรับประกันคุณภาพทางการศึกษาของ AACSB นั้น เราต้องมีอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์ 40-50 % ขึ้นไปและคิดว่าสิ้นปี 2554 นี้น่าจะใกล้เคียงจำนวนดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาได้ส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก   โดยเราจะให้ในส่วนที่เป็น School of Business ซึ่งรวมในเรื่องการบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาตร์ ทั้ง 3  Schools นี้จะขอรับรองคุณภาพจาก AACSB ในครั้งเดียวกัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท  นอกจากนั้นคือในเรื่องการทำวิจัย และกรณีศึกษาต่างๆ ที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของ AACSB

“ หากถามว่าทำไมอยากได้การรับรองคุณภาพทางการศึกษาจาก AACSB นั้น ก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าถ้าเราอยากเป็นหนึ่งในเอเชีย  มันต้องมีตัวนี้ไปบอกเขา  เราบอกเองไม่ได้  ถ้าเราได้ก่อนสถาบันอื่น สถาบันนั้นจะมาบอกว่ามีการเรียนการสอนดีกว่าเราไม่ได้  สิ่งนี้จะเป็นตัวพิสูจน์  ถ้าได้รับรองคุณภาพทางการศึกษาเป็นมาตรฐานสากล  ก็จะเป็นตัวบอกคุณภาพการศึกษาของเรา ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายใน 5 ปีนี้แน่นอน” รศ.ดร.จีรเดชกล่าวย้ำ

รศ.ดร.จีรเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า  เมื่อก่อนเวลาพูดเรื่องการก้าวสู่ระดับสากลกับใคร ก็มีแต่คนบอกว่ามันจะไปเป็นได้อย่างไร อธิการบดีฝันไปหรือเปล่า ตนไม่ได้มองมหาลัยอื่นเป็นคู่แข่ง เพราะเป็นคนละด้านกัน  ที่สำคัญขณะนี้แคมปัสใหม่ของเราย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื้อที่กว่า 400 ไร่  กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรับนักศึกษาใหม่ได้ในปีการศึกษาหน้า จุดอ่อนของเราในเรื่องของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยจะหายไปทั้งหมด นอกจากนั้นในเรื่องคุณภาพอาจารย์ของเราเป็นระดับแนวหน้า ประกอบการหลักสูตรที่ทันสมัย  และหอการค้าไทยที่เข้ามาช่วยเหลือเราในทุกๆ ด้าน  เมื่อเราย้ายไปที่ใหม่ หอการค้าไทยจะย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วย  ดังนั้นเป้าหมายสู่การเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันอีกต่อไปอย่างแน่นอน

 

Dr. Jiradet Usawat

 

จากการก้าวเดินอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเชื่อว่าอู่ต่อสำเภาแห่งนี้ จะสามารถสร้างเรือสำเภาที่แข็งแกร่งของประเทศไทย  ออกท้าทายเกลียวคลื่นสู่โลกแห่งการค้าและธุรกิจได้อย่างสง่างาม
————————————————————————————————————

ม.หอการค้าไทยเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโทแล้ววันนี้ 30 พฤษภาคมนี้

บทความอื่นๆ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

UTCC The Great Social Enterprise

CEO MBA ม.หอการค้าไทยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครถึง 28 เม.ย. 54 พร้อมรับ ipad 2

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA – UTCC)

Global MBA Program ม.หอการค้าไทย Open House 12 มีนาคมนี้

สัมมนา “1Day MBA 2011″

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook