You Are Here: Home » Asia, Europe, Inter, Local, Scholarship, USA » ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2554

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2554

Scholarship-Bangkokbank

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2554 ดังนี้

รายละเอียดทุน

1. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 5 ทุน

หลักสูตร

สถาบัน

– Master of Business Administration Program
– Master of Science in Human Resource Management Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Business Administration Program
– Master of Science in Finance Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Business Administration Program
– Master of Science in Finance Program
– Master of Science in Marketing Program
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 10 ทุน (MBA, Finance และสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบ จากธนาคาร) ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
– ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University Yale University
Stanford University University of Michigan (Ross)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) University of Virginia (Darden)
Northwestern University (Kellogg) Duke University (Fuqua)
University of Chicago (Booth) University of California, Los Angeles (Anderson)
University of Pennsylvania (Wharton) Carnegie Mellon University (Tepper)
Dartmouth College (Tuck) University of Texas at Austin (McCombs)
University of California Berkeley (Haas) Cornell University (Johnson)
Columbia University Indiana University Bloomington (Kelley)
New York University (Stern) University of North Carolina at Chapel Hill

– ประเทศสหราชอาณาจักร

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
Lancaster University Management School
Cranfield School of Management
Imperial College Business School
Manchester Business School
City University (Cass)
Warwick Business School
University of Strathclyde Business School
London School of Economics and Political Science (LSE)

– ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

จีน

INSEAD University of Tokyo Peking University

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1) อายุไม่เกิน 28 ปีในวันที่สมัคร
2) ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4) ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท
5) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6) ได้รับการตอบรับในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

2. กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ ข้อ 1) – 6)
2) อายุงานในธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี
3) ผลการประเมินปฏิบัติงานอยู่ในระดับ A ขึ้นไปในปีล่าสุด
4) หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงาน ให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ สมัครรับทุน

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 15 พฤษภาคม 2554 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ งานกับธนาคาร เลือก ทุนธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 2222  ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2685-7480,0-2685-7842

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน)

สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3

โทร. 0-2685-7480,0-2685-7842

โทรสาร. 0-2685-7445

E-mail: thantita.sat@bbl.co.th หรือ puntip.ler@bbl.co.th

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook