You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (MBA – WTU)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

WESTERN UNIVERSITY

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

WESTERN UNIVERSITY

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ   บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ    Master of Business Administration
ชื่อย่อ    M.B.A.

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารการจัดการด้านธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการของพัฒนาการทางสังคมยุคใหม่
2. เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถนำความรู้และการบริหารไปประยุกต์ให้กับหน่วยงานในองค์การธุรกิจและการทำงานในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
5. เพื่อสร้างศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้สามารถนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะราย 4.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 6.1
2. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
3. คัดเลือกจาผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
4. พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถที่จะศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยให้สำเร็จ

ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต สำหรับในภาคทฤษฎีและ 30–45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิตสำหรับการสอนในภาคปฏิบัติหรือภาคทดลองและการศึกษาดูงาน ชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจะกำหนดปริมาณการศึกษาด้วยตัวเลข 4 จำนวน เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ จำนวนแรกคือ 3 หมายถึงจำนวนหน่วยกิต จำนวนที่ 2 คือ 3 หมายถึงจำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ จำนวนที่ 3 คือ 0 หมายถึงจำนวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ จำนวนที่ 4 คือ 6 หมายถึงจำนวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ นอกจากนี้บางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา/ทีละรายวิชา (Module)

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
130,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น : Western University
600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์: 035-651000
โทรสาร: 035-651144
Web master : webadmin@western.ac.th
http://www.western.ac.th/home/mba.php

————————————————————————————————————————————————
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook