You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (MBA – SAU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / MBA Programs

South East Asia University

ชื่อปริญญา
:  ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
:  ชื่อย่อภาษาไทย บธ.ม.
: ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION
: ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. การบัญชี
2. การเงินและการธนาคาร
3. การจัดการงานบุคคล
4. การตลาด
5. การตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตาม ปรัชญาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและเจตนารมณ์ของมูลนิธิคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและวิจัยของหลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไว้ดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาในทางธุรกิจทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ เป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นนักบริหารอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน
3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้นำวิชาการสมัยใหม่สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปลูกฝังให้เป็นผู้ประกอบการณ์ เป็นผู้จัดการธุรกิจเองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4.เพื่อผลิตนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การตลาด การสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับภาระในการจัดบัณฑิต ศึกษาในระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนการศึกษา
6. เพื่อสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สมบูรณ์ คือจัดการเรียนการสอนการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บริการสังคมและชุมนุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการขอรับความช่วยเหลือในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. สอบเทียบวิชาเสริมพื้นความรู้

ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโทต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่านได้คะแนนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนครั้งแรกโดยไม่นับภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา แต่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอาจกระทำได้โดยได้รับอนุญาติจากคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sau.ac.th/main/master1/mba.asp

———————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook