You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยรังสิต (MBA – RSU)

RSU

Rangsit University

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยรังสิต

Rangsit University

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program

ปรัชญาของหลักสูตร
•    การศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับบัณฑิตศึกษา นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจในระดับกลางและเล็ก ในรูปแบบของ SME’s ตลอดจนในอนาคตที่ประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายสินค้าและ บริการ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึงจะเป็นผู้ที่จะนำ ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจข้ามชาติที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามนโยบายของ รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร M.B.A.ปีการศึกษา 2548 ในอันที่จะเสริมสร้างบุคลากรภาคธุรกิจ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำเนินงานองค์การ ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายให้มหาบัณฑิตมีความรู้ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในองค์รวม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน

การเรียนการสอน
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค รัฐ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ สอนเป็นภาษาไทยและใช้ตำราหลักเป็นภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การทัศนศึกษา และดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ (นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

ระยะเวลาการเรียน
การศึกษาระบบทวิภาค นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

วันและเวลาเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18:00 – 21:00 น.
และ/หรือ วันเสาร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
และ/หรือ วันอาทิตย์ เวลา 9:00 – 17:00 น.

สถานที่เรียน
ชั้น 7 – 8 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2636-8383 โทรสาร 0-2636-8390 ต่อ 1820,1821
(ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
175,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 หรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอำนวยการหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์

สนใจสมัครเรียนได้ที่
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กทม.
โทร. 0-2636-8383 ต่อ 1820,1821 โทรสาร 0-2636-8390
(ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี) หรือ www.sathorn.net

http://www.sathorn.net/index.html

———————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook