You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าคุณทหารลาดกระบัง (MBA – KMITL)

KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
เรียนต่อปริญญาโท กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Master of Business Administration Program in Agribusiness and Food Industry Management

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Agribusiness and Food Industry Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Agribusiness and Food Industry Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A. (Agribusiness and Food Industry Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นสาขาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการประกอบการทางธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม แก่ผลิตผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศไทยกำลังพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางดังกล่าวข้างต้น แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในส่วนธุรกิจเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหารทั้งในภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อให้การศึกษา และยกระดับองค์ความรู้ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนวิทยาการสมัยใหม่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการในอนาคต เนื้อหาหลักสูตรมุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร โดยใช้ความรู้ทางการบริหารสมัยใหม่ ผนวกกับประสบการณ์ของคณาจารย์จากหลากหลายสาขา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ
ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต

วิธีการคัดเลือก
1. การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในแนว GMAT และ ภาษาอังกฤษในแนว TOEFL
2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาศักยภาพโดยทั่วไปของผู้สมัครในการศึกษาและการพัฒนาตนเอง ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 128,000 บาท ภาคเรียนละ 32,000 บาท จำนวน 4 เทอม
ค่าใช้จ่าย ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาตลอดหลักสูตร 178,000 บาท
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องชำระเงินค่าใช้จ่าย ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระเงินถือว่าพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อชำระเงินแล้วสถาบันจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน
เวลาเรียน
– วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.และหากมีความจำเป็น จะเปิดสอนนอกเวลาราชการ ( เวลา 17.00-20.00 น. )
สถานที่เรียน
– อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องเข้ารับการฝึกอบรม โรงเรียนผู้นำจังหวัด กาญจนบุรี โดยมี พลตรีจำลอง ศรีเมืองเป็นอาจารย์พิเศษ

ติดต่อสอบถาม

คุณพาขวัญ/คุณสุมณฑา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 0-2329-8522 # 0
โทร. 081-488-0498
โทรสาร. 0-2329-8523
http://www.reg.kmitl.ac.th

KMILT KMITL KMITL

———————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

1 Comment

  1. Lauren says:

    This can be a lot more comforting especially when you are only just mastering how to enjoy.

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook