You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA – KKU)

KKU

KHON KAEN UNIVERSITY

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KHON KAEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร
ภาษาไทย             บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
ภาษาอังกฤษ        Master of Business Administration

ปริญญา
ภาษาไทย             บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม)
ภาษาอังกฤษ        Master of Business Administration (M.B.A.)

หลักสูตร 2 ปริญญา (Double degree) เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง University Regina ประเทศแคนาดาและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาที่มึคุณสมบัติตามที่กำหนด Master of Business Administration

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการบริหารจัดการ เป็นอิสระจากระบบราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( MBA ) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้รับการยอมรับทั้งจากองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจจนได้รับ ยกย่องจากนิตยสาร Asia Week ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ Best Part-times Program ( สำหรับการศึกษานอกเวลา ) ในปีการศึกษา 2543

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิด หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA ) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดการ รับสมัครต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
•    MBA ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
•    Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
•    Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์
•    Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
•    Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์

Young Executive MBA
•    เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
•    สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

Executive MBA
•    เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
•    มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
•    สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
โปรแกรมชุดวิชาที่หนี่ง มิถุนายน – สิงหาคม
โปรแกรมชุดวิชาที่สอง ตุลาคม – ธันวาคม
โปรแกรมชุดวิชาที่สาม กุมภาพันธ์ – เมษายน

เวลาเรียนสำหรับรุ่น MBA ภาคปกติ :
กลุ่มวันธรรมดา ภาคปกติ      09.00 – 17.00 น.      ในเวลาราชการ

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Young Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday)        18.00 – 21.30 น.        วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)        09.00 – 17.00 น.        วันเสาร์และอาทิตย์

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday)     18.00 – 21.30 น.      วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)        09.00 – 17.00 น.        วันเสาร์และอาทิตย์

3. เกณฑ์การคัดเลือก
Young Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์
Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์

4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
MBA ภาคปกติ
ค่าสมัครสอบคัดเลือก    1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์    20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ    29,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม    194,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game)

Young Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก    1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์    20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ    33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม    218,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก    1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์    20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ    42,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม    272,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม
•    การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
•    สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
•    ค่าสอบประมวลผลความรู้
•    ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mbakku.com/index.php/app

————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook