You Are Here: Home » PR, Programs Update » MBA ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับถึง 17 มิ.ย. 54

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์), (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มิถุนายน 2554 (ด่วนมีจำนวนจำกัด)

รายละเอียด / ระยะเวลาการรับสมัคร รอบสอง
ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม -17 มิถุนายน 2554  รับและยื่นใบสมัคร (ด้วยตนเอง)
วันที่ 19 มีนาคม -10 มิถุนายน 2554  สมัครทางไปรษณีย์
วันที่ 18 มิถุนายน 2554                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 19 มิถุนายน 2554                 ปริญญาโท สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2554                 ประกาศผลสอบ
วันที่ 26 มิถุนายน 2554                 รายงานตัว / ปฐมนิเทศ
วันที่  9 กรกฎาคม 2554                 เปิดเรียน

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พระนครศรีอยุธยา ห้อง 3019 ชั้น 2

สมัครทางไปรษณีย
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมค่าสมัครธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตร M.B.A.โทร. 035 – 322838 หรือ สคบ. โทร. 035-322083

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook