You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » Inside KMUTT : Graduate School of Management and Innovation

Inside KMUTT

Graduate School of Management and Innovation

(เรียนต่อปริญญาโทกับ KMUTT, เรียนปริญญาโท)

Graduate School of Management and Innovation

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นเครื่องมือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน แสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร ล้วนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้องค์กรของตัวเอง ทำในสิ่งที่มีความหมาย (Relevant) และเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ (Excellent) ที่สำคัญองค์กรสมัยนี้จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรมออกสู่สังคม องค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นอกจากจะมี “ของดี” หรือ “บริการที่เป็นเลิศ” ให้กับลูกค้าแล้ว หากเราศึกษาองค์กรพวกนั้นจะพบว่าองค์กรเหล่านั้นล้วนแต่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการที่ดี (Management) เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation) หรือเรียกย่อๆว่า “GMI” เป็นวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการที่มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการขึ้น (Management Strengthening) และกำหนดให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมาย “6+1 Flagships” ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง GMI กับ คณะการจัดการในมหาวิทยาลัยอื่น คือ GMI เน้นแนวคิดการผสมผสานเพื่อจัด Learning Environment ที่บรูณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเข้ากับความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี GMI มีคณาจารย์ที่มีพื้นฐานทั้งด้านการจัดการทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรม (Engineering and Technology Management) และ การจัดการธุรกิจ (Business Administration) เพื่อให้ได้แนวคิดและวิธีการการทำงานที่มีตรรกะและศิลปะควบคู่กันไป GMI มีคณาจารย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจหลายสาขามาช่วยสอนและเป็นที่ปรึกษาโครงการ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงในทางปฏิบัติจากภาคธุรกิจ คณะฯเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆให้กับนักศึกษาด้วยการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพิเศษ รวมทั้งนำคณะนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ GMI มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง คณาจารย์ GMI ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมทำโครงการบริการวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์จากการทำงานดังกล่าวได้ถูกบูรณาการเข้ามาในการเรียนการสอนและการทำวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

ในปีพ.ศ. 2554 GMI ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็นหลักสูตรการจัดการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ1)    M.B.A. การจัดการ (Management)
2)    M.Sc. การจัดการ (Management)
3)    M.B.A. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Management)
4)    M.Sc. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

ในหลักสูตรของ M.B.A. และ M.Sc. (Management) แบ่งออกเป็นการบริหารจัดการเฉพาะทาง 6 สาขา คือ
1.    สาขาการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) : M.B.A.
2.    สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management) : M.B.A. และ M.Sc.
3.    สาขาการจัดการด้านวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering Management) : M.Sc.
4.    สาขาการจัดการบริหารโครงการ (Project Management) : M.BA. และ M.Sc.
5.    สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication & Broadcasting Management) : M.BA. และ M.Sc.
6.    สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) : M.BA. และ M.Sc.

Graduate School of Management and Innovation

Graduate School of Management and Innovation

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) บูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ การจัดการที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูง โดยจะเน้นที่การเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆของการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management) บูรณาการองค์ความรู้หลายสาขาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นนักบริหารหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่ต้องพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรพย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์

สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering Management) เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการความรู้ระหว่างทฤษฎีการเงิน คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน การธนาคาร และ การประกันภัย

สาขาวิชาการบริหารโครงการ ได้รวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการและเทคนิค ด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานสากลต่างๆเข้าไว้ในหลักสูตร โดยจะเน้นการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงาน จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นผู้จัดการโครงการแบบ “มืออาชีพ” (Professional Project Manager)

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation Management) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้กำหนดบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับองค์การต่างๆ ทั้งในระดับ นโยบาย กลยุทธ์ และการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จำเป็นต่อการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง หลอมรวมความรู้ด้านการบริหารจัดการในทุกมิติของอุตสาหกรรมสื่อสารและสารสนเทศทุกประเภทให้กับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านไอซีทีทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการทำงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีศักยภาพ

หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs กิจการตั้งใหม่ (New Venture) และผู้ใฝ่รู้ในการประกอบธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้าใจในหลักการบริหาร กลยุทธ์ และการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างหรือดำรงธุรกิจต่อไปได้ภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการ ต่างๆ ที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการโลจิสติกส์ตั้งแต่ การจัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง  การวางแผนการดำเนินงาน จนถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทานและความเสี่ยง

ทุกหลักสูตรได้ออกแบบโดยเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ (Management Professional) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยได้กำหนดคุณลักษณะของผู้บริหารแบบมืออาชีพไว้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ มีจรรยาบรรณและมีทัศนคติที่ดี เป็นที่พึ่งพาขององค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ผู้บริหารแบบมืออาชีพควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการคือ มีภาวะผู้นำ (Leadership) สร้างความสัมพันธ์แบบ “win-win” (Collaborative) คิดและทำแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และ ผลักดันความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (Innovation)

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา GMI ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ GMI ผลิตมหาบัณฑิตออกสู่สังคมไปแล้วกว่า 1,000 คน GMI มุ่งมั่นที่จะเป็นวิทยาลัยการจัดการที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก ตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า “ผู้นำที่มีนวัตกรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรับ” หรือ Global Recognition Moral Integrity Innovative Leader”

GMI GMI

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (GMI – KMUTT)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับป.โท ด้านบริหารจัดการ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook