You Are Here: Home » Admission, Programs Update » ExMBA ม.เกษตรศาสตร์

EXECUTIVE MBA PROGRAM

KASETSART UNIVERSITY

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU EX-MBA PROGRAM
ความเป็นมาและเหตุผลของโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งภายในและระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เปิดโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ให้ไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติ
โครงการฯ รับสมัครผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารการศึกษา ในเวลา 18.00 น. -21.00 น. ของวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่นักบริหารสามารถมาเรียน และทำงานควบคู่กันไปได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สนองตอบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้นักธุรกิจระดับบริหารได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ โดยสามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปได้
3. เพื่อให้นักธุรกิจระดับบริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสม
4. เพื่อทำหน้าที่บริหารทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามปณิธาน

ลักษณะของโครงการ

โครงการฯ ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ศึกษาสำเร็จแล้วได้ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (Master of Business Administration: M.B.A.) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติ
• สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 7 ปี
• หรือเป็นข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ชายผูกเน็คไท ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาปริญญาบัตร 2 ชุด
• สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด
• ใบรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด 1 ชุด (ซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน)
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า (ถ้ามี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
• สำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน หรือหลักฐานอื่นที่ให้ข้อมูลใกล้เคียงกัน (ถ้ามี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
• ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท

การคัดเลือกผู้สมัคร
ใช้หลักการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาความรู้ ความตั้งใจจริง ความสามารถ การให้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติด้านอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวที่โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ตามวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

การลงทะเบียนเรียน

• นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่โครงการฯ ประกาศการลงทะเบียน และลงทะเบียนปรับพื้นฐานโดยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• นิสิตที่ไม่ดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคศึกษาจะหมดสภาพการเป็นนิสิต
• นิสิตที่เรียนวิชายังไม่ครบตามแผนการเรียนและลาพักการศึกษา ในภารการศึกษาที่ลาพักนั้น ให้ชำระค่าบำรุงรักษาการศึกษาขั้นบัณฑิตเพื่อคงสภาพการเป็นนิสิต
• การลงทะเบียนเพื่อคงสภาพการเป็นนิสิต ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามประกาศของโครงการฯ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ระบบการศึกษา
• การเรียนตามระบบการศึกษานี้เป็นการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต
• หนึ่งหน่วยกิจเทียบเท่ากับการบรรยาย และ/หรือ อภิปราย สับดาห์ละหนึ่งชั่วโมง หรือการปฏิบัติการสัปดาห์ละสองถึงสามชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
• นิสิตที่ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาในวิชาใด จะหมดสิทธิเข้าสอบไล่และถือว่าสอบตกวิชานั้น

การเรียนการสอน
สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดนใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้าจัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงาน การทัศนศึกษา และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำเกมธุรกิจ (Business Game) การใช้แบบจำลองทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ระยะเวลาการศึกษา
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม – มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ในแต่ละสัปดาห์เรียน 3 วัน คือ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และ/หรือ วันอื่นบางวันตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว สำหรับการสอนนั้นจะจัดในวันอาทิตย์ (อาจเป็นวันเสาร์เป็นครั้งคราว) ในเวลากลางวัน
ทั้งนี้ให้การเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจจะจัดเวลาเรียน 20 ครั้ง (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ตลอดหลักสูตรนิสิตปริญญาโทต้องเรียนตามหลักสูตรในชั้นปริญญาโทให้สำเร็จภาย ใน 5 ปี การศึกษา นับตั้งแต่บัณฑิตวิทยาลัย รับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าหมดสภาพการเป็นนิสิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นค่าหน่วยกิต ค่าตำรา ค่าเอกสาร ค่าใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ค่าทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่างานทะเบียนและประมวลผลรวม 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งชำระเป็น 3 งวด
• งวดที่ 1 วันรายงานตัว 200,000 บาท (21 -23 กุมภาพันธ์ 2554)
• งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 160,000 บาท (ตุลาคม 2554)
• งวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 1000,000 บาท (มิถุนายน 2555)
รวมทั้งสิ้น 460,000 บาท
ค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน (ชำระพร้อมงวดที่ 1) 8,000 บาท
*โครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ติดต่อสอบถาม
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
อาคารหอประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2561-4751, 0-2562-0135-7
อีเมล์ fah_tatiya@hotmail.com
เว็บไซต์ exmba.bus.ku.ac.th

—————————————————————————————————————————–

Admission ทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

โครงการ MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook