You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (MBA – UBU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / MBA Programs

Ubon Ratchathani University

หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการเปิดหลักสูตร

ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ไม่สามารถทำให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันได้ ความรู้ด้านบริหารการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้แก่ ด้านการบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความ สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจทุกประเภท สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่นี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจและเศรษฐกิจ ในแถบจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการขยายเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ ในแถบลุ่มน้ำโขงและแถบอินโดจีน ให้มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ทฤษฎีมาใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจ และสามารถวางแผนและดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีจริยธรรมด้านการประกอบการ สามารถดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจในประเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษMaster of Business Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม  :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ  :   บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม  :   Master of Business Administration
ชื่อย่อ  :   M.B.A.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถพัฒนาความรู้ในวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง นำความรู้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ สามารถประยุกต์และบูรณาการทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆทางธุรกิจเพื่อใช้แก้ ปัญหาได้
2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์กรและ วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการนำความรู้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันและกำหนดนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจด้าน ต่างๆให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีจริยธรรม และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 5 ข้อ 18 ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจาก สถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4. มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตร 2 ปี แบบเต็มเวลา ใช้เวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปี และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 3 ข้อ 11

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา                        1,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย            ภาคเรียนละ        2,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค        ภาคเรียนละ        5,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา
3.1 ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย        ภาคเรียนละ        39,500 บาท
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4.1 ค่าคู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    ชุดละ            200 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้ค่าสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ     ครั้งละ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
•    การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
•    ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
•    การอบรมความรู้ทางวิชาการ
•    ตำราเรียน
•    เครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
•    ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

ติดต่อเรา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University.
85 Stolmark Rd. Warinchamrap, Ubon Ratchathani, 34190

Tel.0-4535-3804

www.bus.ubu.ac.th/mba/2010main/

———————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook