You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง (MBA – RU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / MBA Programs

mba-ru


ชื่อและอักษรย่อปริญญา

ส่วนกลาง (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
M.B.A. (General Management)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
Master of Business Administration ( Finance and Banking)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
M.B.A. (Finance and Banking)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
Master of Business Administration ( Marketing)
บธ.ม .(การตลาด)
M.B.A. ( Marketing)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
Master of Business Administration ( Accounting)
บธ.ม .(การบัญชี)
M.B.A. (Accounting)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการโฆษณา)
Master of Business Administration ( Advertising Management)
บธ.ม .(การจัดการการโฆษณา)
M.B.A. (Advertising Management)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
Master of Business Administration ( Entrepreneurship)
บธ.ม .(การเป็นผู้ประกอบการ)
M.B.A. (Entrepreneurship)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ จึงได้จัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก (2) และแผน ข ในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดสอนแผน ข (สาขาวิทยบริการฯ) ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชานี้ไปสู่บุคลากรส่วนภูมิภาค เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใหม่ ให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ให้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ และความเป็นสากล เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรม อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสาระพื้นฐานที่จำเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคมไทยในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน
2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการศึกษาในด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง รวมทั้งการเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร สำหรับการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่พร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งได้มีบทบาทในการส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมในงานวิชาการระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วัน-เวลา เรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์  (09.00 – 16.00 น.)
ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ (18.00 – 21.00 น.)
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เรียนนอกเวลาราชการ เสาร ์ (17.00 – 21.00 น.) วันอาทิตย์ (08.00 – 17.00 น.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิต
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 500 บาท     (รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่รวมค่าตำรา กิจกรรมต่างๆ)
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 1,000 บาท  (รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าตำรา กิจกรรมต่างๆ)
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 150,000 บาท โดยไม่รวมค่าตำรา กิจกรรมต่างๆ

ตารางการชำระเงินตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
•    ตารางการชำระเงิน ภาค 1 และ ภาค 2
•    ตารางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน
•    ตารางการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1
โทร. 0 – 2310 – 8221
http://www.mba.ru.ac.th/namecourse.html#info

Ramkhamhaeng University

Ramkhamhaeng University

———————————————————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook