You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » สัมมนาหลักสูตร Marketing for Non-Marketing

สัมมนาหลักสูตร Marketing for Non-Marketing

 Marketing for Non-Marketing

ตลาดที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า และความต้องการของผู้บริโภคนั้น นอกจากจะทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้แล้ว ยังส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณของบริษัทโดยใช่เหตุ ยิ่งไปกว่านั้นเราอาจสูญส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งขัน หลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายจะเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการที่จำเป็น เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชิวิตการทำงานมากกว่าเรียนรู้ เพื่อทราบแต่เพียงทฤษฏี วิทยากรเป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านการตลาดโดยตรง อีกทั้งยังหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อต้องการให้ผู้ที่ทำงานทางด้านการตลาด (แต่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านการตลาดโดยตรง) ได้เรียนรู้หลักการต่างๆทางการตลาดและเครื่องมือทางด้านการตลาดที่จำเป็น เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดแต่ละอย่างมีจุดเด่นและขีดความสามารถในการตอบ สนองเป้าหมายทางการตลาดได้แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างชาญฉลาดให้สอดคล้องกับประเภท ของสินค้า ความต้องการของผู้บริโภค และสภาพการแข่งขันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก การเลือกใช้เครื่องมือทางการทำงานอยู่ในแวดวงการตลาดและดำเนินธุรกิจมา นานกว่า 13 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการขายหรือฝ่ายการตลาด และผู้ที่มีความสนเพิ่มพูนความรู้

วิทยากร
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกแลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญของการตลาด
– เรียนรู้ถึงประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือทางการตลาดแต่ละประเภท
– เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
– นำเสนอกลยุทธ์ที่โดดเด่นไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบของหลักสูตร
บรรยาย พร้อมกับ การทำกรณีศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนานำเสนอปัญหาเพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาแนว ในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง

ระยะเวลา
จำนวน 1 วัน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่
โรงแรมอมารีบูเลอร์วาร์ด สุขุมวิท 5

ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

Early Bird
กรณีสมัครก่อนวันที่ 27 เมษายน 2554
ท่านละ 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,424บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชี ได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
โทร. 0 2235 6827 และ 0 2235 8054-5 ต่อ 21

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook