You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » นิทรรศการ “พิพิธอาเซียน”

มารู้จักอาเซียน ใน “นิทรรศการ พิพิธอาเซียน”

A journey through ASEAN

สำนัก งานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัด “นิทรรศการพิพิธอาเซียน…A journey through ASEAN” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้หลากแง่มุมของเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รู้จัก เข้าใจ และพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่าง พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์อันดีงานของไทยไปสู่เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2554 ถึง 8 พฤษภาคม 2554 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook