You Are Here: Home » PR, Programs Update » ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA ประจำปี 2554

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครบัณฑิตเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
ประจำปีการศึกษา 2554
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Sripatum University

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Programs
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (ภาคค่ำ)

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2554

spu1

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร

การพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 3003-4

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 (ตรงข้าม ททบ.5 ใกล้ BTS สนามเป้า)
979/32-36 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0181-3 ต่อ 100 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2422

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6
79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4

Downloar ใบสมัครปริญญาโท

2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th คลิกที่นี่
หมายเหตุค่าสมัคร : ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโทจำนวน 300 บาท โดยสามารถพิมพ์ใบ Pay-in ได้ที่นี่ และนำไปชำระเงินที่ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการสมัคร

spu

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า     จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบปริญญาบัตร                     จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน                     จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน             จำนวน 3 รูป
หมายเหตุหลักฐานประกอบการรับสมัคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

การประกาศผลการคัดเลือก สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สอบถามผลการสอบได้ทางโทรศัพท์
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003-4
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท โทร. 0 2298 0181-3 ต่อ 100 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2422
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
2. ตรวจสอบผลการการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th

**หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร จะได้รับทุนทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
2. จำนวนทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 300 ทุน สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท
3. มหาวิทยาลัยจะแบ่งมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จนกว่าจะครบจำนวน (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการได้รับยกเว้นค่า ธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิต และมีกำหนดแบ่งชำระค่าเล่าเรียนที่ลงทะเบียนในแต่ละเทอม ดังนี้
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย และบัตรเครดิตเคทีซี แบ่งชำระ 3 งวด
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ แบ่งชำระ 4 งวด
5. เงื่อนไขการมอบทุนและการแบ่งชำระเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการ

Sripatum University

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook