You Are Here: Home » Inter, Local, Scholarship » ธนาคารกรุงไทย มอบทุนศึกษาต่อ ป.โท ประจำปี 54

ประกาศ
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2554

ktb
ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience  Bank) ที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการทางการเงินในระดับสากลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคมโดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2554  ดังนี้

1.  ทุนที่รับสมัคร
1.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ทุน ดังนี้

* MBA  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
* MBA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
* MBA  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* Master  of  Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* Master  in  Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* Master of Science in Financial Invesment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้

* MBA ด้าน  Finance / Marketing

2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
2.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
2.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
* มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร (5 เมษายน 2554)
* เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet- based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
– ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

* มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
* ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
* สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
* ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
* ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
* มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ
* มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
* ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
* ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึง รังเกียจ
* เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

ตั้งแต่ บัดนี้ – 5 เมษายน 2554

รายละเอียดเเพิ่มเติม http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master_54.jsp

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook