You Are Here: Home » PR, Programs Update » NIDA รับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโท Y-MBA ปีการศึกษา 2554

nida

NIDA BUSINESS SCHOOL

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโท
ทางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA)
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4 – 5 ปีการศึกษา 2554
——————————-

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4 – 5 ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนโครงการY-MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งใน สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
3. อายุไม่เกิน 35 ปี (พ.ศ. 2519)

กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์โครงการY-MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้
1.1 มีผลการศึกษาแต้มรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (GPA.) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
หรือ
1.2 มีผลสอบข้อเขียนของภาคปกติ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนนวิชาละ 550 ขึ้นไป หรือ
1.3 มีผลการสอบข้อเขียน (Y-MBA) ที่ได้คะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ (สามารถเก็บผลคะแนนได้ 1 ปี)
2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
3. อายุไม่เกิน 35 ปี (พ.ศ. 2519)

กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้
1.1 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development
Administration, (NIDA)
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fax: (662) 377 – 7477

หมายเหตุ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ1.1 และ 1.2 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกอย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกมิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

ข. วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกของโครงการจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว GMAT)
2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร

การรับเข้าศึกษาในโครงการ จะพิจารณาจากประสบการณ์และความสำเร็จในงานศักยภาพที่จะ
เป็นผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาในอดีต ผลการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในโครงการ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำโครงการ และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด

ค. กำหนดการสมัครและกำหนดการสอบ

1. การสมัคร
คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
1.1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
1.2 กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารจอดรถ ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
1.3 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับทางสถาบัน หรือคณะบริหารธุรกิจโดยตรง สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์
2) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็น โมฆะ
3) กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน
ผู้สนใจอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2727-3932-46
โทรสาร 0-2374-3282

2. การรับสมัคร

กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ดัง

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

สมัครสอบข้อเขียน

10 .. – 18 มี.. 54

2 .. – 3 มิ.. 54

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน

8 เม.. 54

17 มิ.. 54

วันสอบข้อเขียน

อาทิตย์ที่10 เม.. 54

อาทิตย์ที่ 19 มิ.. 54

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 25 เม.. 54

ศุกร์ที่ 4 .. 54

1.1 ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนสามารถยื่นใบสมัครสอบ ดังรายละเอียดข้างต้น ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เวลาราชการ 8.30 – 16.30 น. (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)
หมายเหตุ
1) คณะบริหารธุรกิจจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน ที่คณะบริหารธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ หรือที่เว็บไซค์ http://mba.nida.ac.th
2) การสอบคัดเลือกของคณะบริหารธุรกิจ จะสอบในเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปในการทำข้อสอบ
กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

สมัครสอบสัมภาษณ์

10 ..–25 เม.. 54

2 .. – 4 .. 54

ประกาศรายชื่อ/สถานที่สอบสัมภาษณ์

9 .. 54

14 .. 54

วันสอบสัมภาษณ์

10 – 12 .. 54

19 – 21 . 54

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์)
2.1 ผู้ที่สมัครสอบสัมภาษณ์สามารถยื่นใบสมัครสอบ ดังรายละเอียดข้างต้น ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เวลาราชการ 8.30 – 16.30 น. (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีการศึกษาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี เช่น เอกสารการจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเอกสารปริญญาตรี)
3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
3.3 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่นมีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล
3.5 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
3.6 ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(ใบประเมินผู้สมัครให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียนหรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
หมายเหตุ เอกสารที่นำ มาสมัครเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะบริหารธุรกิจจะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบรวมทั้งหมด (ข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์) ชำระครั้งแรกที่สมัครสอบ จำนวน 1,200.- บาท
5. ประกาศผลการสอบข้อเขียน
คณะบริหารธุรกิจจะประกาศผลการสอบข้อเขียน (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ที่
คณะบริหารธุรกิจ หรือเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th
ง. ประกาศผลคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจจะประกาศผลคัดเลือกที่คณะบริหารธุรกิจ หรือเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ
http://mba.nida.ac.th

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ประกาศผลคัดเลือก

13 มิ.. 54

15 .. 54

รับเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

13 – 16 มิ.. 54

15 – 18 .. 54

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

13 – 17 มิ.. 54

15 – 19 .. 54

จ. การเรียน Intensive Business Course
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมาชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมเรียน Intensive Business Course ในระหว่างวันขึ้นทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา และเริ่มเรียน Intensive Business Course (กำหนดวันเรียนจะอยู่ในเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ตารางเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ คณะบริหารธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th )
ฉ. กำหนดเปิดภาคการศึกษาของทั้ง 2 ครั้ง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ฌ. เวลาเรียน
โครงการ Y-MBA เรียนวันธรรมดา 3 วันต่อสัปดาห์ เวลา 18.30 – 21.30 น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
(ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการรับนักศึกษา

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

สมัครสอบข้อเขียน

10 .. – 18 มี.. 54

2 .. – 3 มิ.. 54

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน

8 เม.. 54

17 มิ.. 54

วันสอบข้อเขียน

อาทิตย์ที่10 เม.. 54

อาทิตย์ที่ 19 มิ.. 54

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 25 เม.. 54

ศุกร์ที่ 4 .. 54

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook