You Are Here: Home » Admission, Programs Update » จุฬา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive ปี 54

MBA CHULALONGKORN

MBA CHULALONGKORN

โปรแกรมนักบริหารระดับต้น MBA Young Executive รุ่นที่ 18/2
รับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่1 ก.พ. – 27 พ.ค. 54

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหารระดับต้น (MBA.-Young Executive)

คุณสมบัติผู้สมัคร
> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)
> มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript)
จนถึงวันแรกของการรับสมัครออนไลน์(ดูวันรับสมัครตามกำหนดการด้านล่าง)
> มีผลคะแนน CU-TEP ที่ถึงเกณท์ขั้นต่ำ และยังไม่หมดอายุ
> มีผลคะแนน CU-BEST ที่ยังไม่หมดอายุ
(ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่หลักสูตรฯ)
> สามารถใช้ผลสอบ Toefl หรือ Ielts ยื่นแทน CU-TEP ได้ ตรวจสอบคะแนนขั้นต่ำ
> ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครในโปรแกรม Young Executive รุ่นที่18/2 :
1)สามารถใช้ผลสอบ CUBEST รอบ2/54 ที่สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 54 ได้
2)คะแนน CU-TEP ที่สามารถใช้ยื่นสมัครสอบได้จะต้องไม่เกินรอบที่ 5/2011 ซึ่งสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 54

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครเพื่อขอสอบสัมภาษณ์แบบ Online ทางเว็บนี้ในช่วงเวลาที่รับสมัคร โดยจัดเตรียมเอกสารต่างๆเอาไว้ให้พร้อม และยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. หลักสูตรฯจะพิจารณาผลคะแนน CU-TEP (มีคะแนนถึงเกณท์ขั้นต่ำ) และ CU-BEST โดยจะ คัดเลือกจากลำดับผู้ที่มีคะแนนCU-BEST สูงสุดลงมาจำนวนหนึ่ง ตามการพิจารณาของหลักสูตรในแต่ละรอบการสมัคร เช่น เลือกผู้มีคะแนนสูงสุด 200 คนเรียงลงมา เป็นต้น  และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามเงื่อนไข เช่น ประสบการณ์ทำงานว่าครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์
3. ผู้ที่มีชื่อตามประกาศ ขอให้เข้าระบบเพื่อสั่งพิมพ์ใบ pay-in ชำระเงิน และเตรียมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย และนำส่งที่หลักสูตรฯตามที่อยู่ที่ระบุ ในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
4. หลังจากช่วงเวลาที่เปิดให้ชำระเงินและส่งเอกสารแล้ว หลักสูตรจะประกาศเลขประจำตัวสอบและวันสอบอีกครั้งหนึ่ง
5. ผู้สมัครสอบ มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ

เงื่อนไขการมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :
1. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัครสอบ จะต้องชำระเงินและส่งเอกสารให้เรียบร้อยในช่วงเวลาที่ประกาศ หากไม่สามารถส่งเอกสารได้ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือ เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง เช่น ผลคะแนนสอบไม่ตรงกับที่ระบุเวลาที่กรอกใบสมัคร จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แม้ว่าจะชำระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม
2. ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน ตามจำนวนที่ประกาศในครั้งแรกนั้น หากมีผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศ จะไม่มีการเพิ่มรายชื่อสำรองอีก ตัวอย่างเช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน 200 คน หากมีผู้ที่ชำระเงินและส่งเอกสารครบถ้วนเพียง 195 คน ก็จะประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ และวันเวลาสอบเพียง 195 คนเท่านั้น
3. หลักสูตรฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในแต่ละรอบ

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

กรณีของการไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากส่งเอกสารการสมัครแล้ว :
1) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร (ที่หลักสูตรไม่ได้อนุโลม) ล่าช้า หรือไม่มีให้ทันเวลาที่กำหนด
2) ไม่มีผลคะแนน CU-BEST หรือ CU-TEP
3) ผลคะแนน CU-BEST หรือ CU-TEP หมดอายุ
4) ผลคะแนน CU-BEST หรือ CU-TEP ไม่ถึงเกณท์ขั้นต่ำตามที่ระบุ
5) ประสบการณ์ทำงานนับตามที่ระบุในเงื่อนไข ไม่ถึง 3 ปีเต็ม

กำหนดการรับสมัคร

รุ่น 18/1 (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 18/2 (เย็นวันธรรมดา)
รับสมัคร Online ทางเว็ปไซต์ www.mbachula.info
วันแรกของการรับสมัคร
(ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์เท่านั้น
ยังไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครมายังหลักสูตร)
15 ต.ค. – 30 ธ.ค. 53
15 ต.ค. 53
1 ก.พ. – 27 พ.ค. 54
1 ก.พ. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์
และส่งหลักฐานการสมัคร
10 มกราคม 54 6 มิ.ย. 54
ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์และส่งหลักฐาน 10-23 มกราคม 54 6-17 มิ.ย. 54
การสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 54 4 กรกฏาคม 54
สอบสัมภาษณ์ 19-27 กุมภาพันธ์ 54 11-17 กรกฏาคม 54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ 11 มี.ค. 54 1 ส.ค. 54
รายงานตัวและชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน 11-20 มี.ค. 54 1-10 ส.ค. 54
ปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตใหม่ 2-3 เม.ย. 54 20-21 ส.ค. 54
เรียนปรับพื้นฐาน 9 เม.ย. – 22 พ.ค. 54 22 ส.ค. – 23 ก.ย. 54
เริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก มิถุนายน 54 ต้นเดือนตุลาคม 54

*หมายเหตุ : ในวันสุดท้ายของการสมัครสอบออนไลน์ ผู้สมัครควรทำการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อน 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mbachula.info/mba_program.asp?nid=2

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook