You Are Here: Home » PR, Programs Update » เรียนต่อหลักสูตร MBA ม.ศรีปทุม

แนะนำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. (เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ, ภาคค่ำ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์)

กลุ่มวิชา
– กลุ่มวิชาการตลาด
– กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร
– กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
– กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
– กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– กลุ่มวิชาการประกันภัย
– กลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
– กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
– กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
– กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
– กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
– กลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
Master of Business Administration

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี

การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิ ทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่าง เดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้า หมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รวมกันในรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก ทั้ง 13 กลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันภัย และผู้ประกอบการใหม่

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีศักยภาพที่ครบถ้วนตาม ปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

1. หลักสูตรเปิดสอนหลากหลายกลุ่มวิชาให้เลือกโดยมีทั้งสิ้น 13 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาที่เปิดมีผู้สนในเรียนมากคือกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มการจัดการองค์การสมัยใหม่ กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2. เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ระยะเวลาในการศึกษากระชับเรียนเพียง 4 ภาคการศึกษาสำหรับภาคปกติ และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์
4. กระบวนการเรียนการสอนที่โดดเด่น สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ที่มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ (Creation) กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขและทันสมัย (Happy and Innovative Learning) สร้างนักธุรกิจและนักบริหารธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) เพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable happiness) ดังนี้
4.1 มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม สถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
4.2 กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักธุรกิจ นักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
4.3 ดำเนินการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจริงทั้งในและนอกสถานประกอบการ และในสถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมุติ
4.4 เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริง การจัดทำการวิจัยภาคสนาม โดยทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4.5 เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมไทย และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
4.6 เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความ สามารถทั้งเรื่องกลยุท์การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐาน จริยธรรม คุณธรรมธุรกิจ และการจัดการความรู้และปัญญาในองค์การ
5. ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
7. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ในกลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกต์และโซ่อุปทาน
8. สอนโดยคณาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทย
9. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
10. จัดเตรียม เอกสารประกอบการบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
11. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
12. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
13. จัดรายการวิทยุ MBA RADIO และ MBA THEATER และ MBA PUBLIC SPEECH ที่เป็นบริการทางวิชาการโดยให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนิน การ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าและคณาจารย์ผ่านระบบ Social Network ทั้ง Twitter, Face Book,Hi5 และ YouTube
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ                     : 5 ภาคเรียน                       : 160,000   บาท
ภาคค่ำ                        : 5 ภาคเรียน                       : 180,000   บาท
ภาคเสาร์-อาทิตย์      : 5 ภาคเรียน                       : 180,000   บาท

สอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. : 0 2579-1111 ต่อ 3014-6
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 3011

ดูข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อหลักสูตร MBA ม.ศรีปทุม ได้ที่นี่

Sripatum University

Sripatum University

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook