You Are Here: Home » Admission, Programs Update » จุฬา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Executive ปีการศึกษา 2554

MBA CHULALONGKORN

MBA CHULALONGKORN

โปรแกรมนักบริหาร MBA Executive รุ่นที่ 27
รับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 15 มิ.ย. 54

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 8 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
(สามารถนับรวมประสบการณ์ทำงาน”เต็มเวลา”ก่อนจบปริญญาตรีได้)
– อายุ 32 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
– มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปขององค์กร หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
– ต้องมีผลคะแนนสอบ CUTEP ขั้นต่ำ 45 คะแนน
(สำหรับผู้ที่มีคะแนนระหว่าง 40-44 ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม)
– ผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารการรับสมัครล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในช่วงที่หลักสูตรมีการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครในโปรแกรม Executive รุ่นที่27 :
1) คะแนน CU-TEP ที่สามารถใช้ยื่นสมัครสอบได้จะต้องไม่เกินรอบที่ 5/2011 ซึ่งสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 54

เกณฑ์การคัดเลือก
> ใช้วิธีการคัดเลือก 2 รอบ ได้แก่
รอบแรก – สอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้ารับการคัดเลือกในรอบสอง
รอบสอง – คัดเลือกโดยการพิจารณา จากกิจกรรมที่หลักสูตรฯ กำหนดในแต่ละปี

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
> ความพร้อมในการศึกษา
> ประสบการณ์การทำงาน
> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
> บุคลิกภาพ
> ตำแหน่งการทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
(เฉพาะ MBA.Executive)

กรณีของการไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากส่งเอกสารการสมัครแล้ว :
1) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร (ที่หลักสูตรไม่ได้อนุโลม) ล่าช้า หรือไม่มีให้ทันเวลาที่กำหนด
2) คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่หลักสูตรประกาศเอาไว้
3) ชำระเงินค่าสมัครสอบ ช้ากว่าระยะเวลารับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
MBA Executive รุ่น 27 ปีการศึกษา 2554

1 ก.พ. – 15 มิ.ย. 54 รับสมัคร Online ทางเว็ปไซต์ www.mbachula.info
ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์และส่งหลักฐาน
การสมัคร
4 ก.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11 – 17 ก.ค. 54 สอบสัมภาษณ์(รอบแรก)
29 กรกฏาคม 54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
5 – 7 สิงหาคม 54 สอบคัดเลือก(รอบสอง)
19 สิงหาคม 54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่
19 – 26 สิงหาคม 54 รายงานตัวและชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน
2-4 กันยายน 54 ปฐมนิเทศที่คณะพาณิชยฯ
และสัมมนานิสิตใหม่
9 ก.ย. – 2 ต.ค. 54 เรียนปรับพื้นฐาน
ต้นเดือนตุลาคม 54 เริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก

*หมายเหตุ : ในวันสุดท้ายของการสมัครสอบออนไลน์ ผู้สมัครควรทำการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อน 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mbachula.info/mba_program.asp?nid=3

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook