You Are Here: Home » Local, Scholarship » มหิดลให้ทุนป.โท-เอก

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนประเภท “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2554“The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” จำนวนประมาณ 60 ทุนโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการทุนได้พิจารณา เห็นเหมาะสม ดังนี้

mahidol

mahidol-scholarship

คุณสมบัติ

1.เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหลักสูตรที่ได้แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมให้การสนับสนุนทุนฯ โดยสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศของทุนฯ ในหนังสือระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

2.สำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดยต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ขึ้นไป (เฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้นของปีการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ปริญญาตรี) และมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2554

3. สำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2554

3.1 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)

3.2 ต้องได้รับคะแนน TOEFL Computer based ที่ระดับ 173 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Internet based ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน TOEFL-ITP ที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป

4. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษระดับปริญญา เอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.5 ขึ้นไป

5.ผู้สมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลผ่านการสอบข้อเขียนที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่หลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ก่อนหรือภายในวันสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ประเภทของการให้ทุน

ทุนประเภทที่ 1 สนับสนุนทั้งหมด

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ค่าวิทยานิพนธ์
– ค่าหน่วยกิต
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน
– ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์พิเศษ
– ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

ทุนประเภทที่ 2 สนับสนุนบางส่วน

การสมัครขอรับทุน

– นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระ เกียรติ 60 ปีครองราชสมบัติและยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการหลักสูตรที่สังกัด เพื่อให้นำส่งที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา ภายในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และหากในกรณีที่ยังมีจำนวนทุนเหลือบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรับสมัคร เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในรอบที่ 2 ต่อไป
-ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรต้นสังกัดที่นักศึกษาสมัครเข้า เรียน จะเป็นผู้ที่ทำการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านและมี คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทุนฯ กำหนดไว้

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและแนบเอกสารดังนี้

1.สำเนา Transcript
2.ผลสอบ คะแนน TOEFL (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
3.เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ) หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

เงื่อนไขการรับทุน

บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการให้นักศึกษาที่ได้รับทุนลงนามในข้อตกลงการรับทุน และเริ่มการให้ทุนสำหรับนักศึกษา ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาที่สมัคร

นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511 เว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook