You Are Here: Home » Business, Top Article » น่านน้ำแห่งความรัก (Love Ocean)

น่านน้ำแห่งความรัก (Love Ocean)

การดำเนินชีวิตกับธุรกิจที่ใช้ความรักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นพื้นฐานโดยปราศจากกลยุทธ์ที่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยม     ไม่มีการแข่งขันใช้แต่การพัฒนา

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

แนวคิดในการบริหารธุรกิจในปัจจุบันที่เรียกว่า น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean) คือการทำธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีความ      แตกต่างของผลิตภัณฑ์ และบริการต่างออกไปจากธุรกิจเดิมๆ ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เปรียบเหมือนกับการแล่นเรือไปสู่ทะเล     ที่มีน่านน้ำสีคราม ซึ่งเป็นทะเลที่มีความสงบ เปรียบเทียบได้กับการทำธุรกิจที่มีความสงบปลอดจากการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

โดยน่านน้ำสีครามนี้มีความแตก ต่างจากน่านน้ำสีเลือด (Red Ocean) ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน       มุ่งที่จะเอาชนะคู่แข่งขัน ธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในน่านน้ำสีเลือดนี้จะใช้กลยุทธ์ในการลด แลก แจก แถมจนเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ได้รับผลตอบแทนต่ำลงต้นทุนต่างๆ      สูงขึ้น จนในที่สุดธุรกิจเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินงาน โดยใช้ แนวคิดน่านน้ำสีขาว (White Ocean) หรือธุรกิจที่ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) คือดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีความ       รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ยึดหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณที่เหมาะสม

การดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะนำเอา Blue Ocean, Red Ocean หรือ White Ocean มาใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้น     อาจยังไม่เพียงพอ เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจควรที่จะต้องประกอบธุรกิจด้วยความรัก หรือเป็นการนำเอา Love Ocean หรือน่านน้ำแห่งความรัก มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ใน Love Ocean นั้นจะมุ่งในประเด็นที่ว่า ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีความบริสุทธิ์ ความรักจะทำให้การกระทำใดๆ    ก็ตามชนะทุกๆ สิ่ง และความรักจะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไป ดังนั้นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง Love Ocean เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของพ่อและแม่ที่มีต่อลูก พ่อค้าและแม่ค้าต้องปฏิบัติต่อลูกค้า เช่นเดียวกับพ่อและแม่ที่ปฏิบัติต่อลูก เป็นความรักที่เป็นพื้นฐานปราศจากเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีการแข่งขันมีแต่การพัฒนา ไม่มีกลยุทธ์ ไม่มียุทธศาสตร์ มีแต่ความรักแบบ     พ่อและแม่ที่มีต่อลูก กระทำดีให้กันอย่างสม่ำเสมอ

การนำคำว่ากลยุทธ์และยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำธุรกิจนั้น อาจไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะคำว่ากลยุทธ์นั้น ประกอบด้วย     คำว่ากลเปรียบเสมือนการเล่นกลซ่อนเงื่อน และคำว่ายุทธ์ซึ่งใช้ในคำว่ายุทธศาสตร์ด้วย โดยทั้งคำว่า ยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์นั้นเป็นคำที่มักใช้ในสนามรบ เป็นสิ่งที่ทำเพื่อการเอาชนะช่วงชิง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความจริงใจ ตกเป็นเหยื่อให้กับธุรกิจเป็นผู้ที่ถูกล่า และเป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งในเกมธุรกิจเท่านั้น

การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด Love Ocean จะเป็นการดำเนินธุรกิจด้วยความรัก คือ ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตนเป็นเหมือนพ่อและแม่ของลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือนลูกนั่นเอง ด้วยความรักจะทำให้ธุรกิจต่างๆ นั้น ดำเนินการด้วยใจที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ต่อลูกค้า      ลูกน้อง คู่ค้า และคนอื่นๆ ด้วยความรักแบบนี้จะทำให้ธุรกิจต่างๆ มีความรักต่อผู้อื่น

ธุรกิจที่ใช้ Love Ocean จะรักลูกค้าเหมือนลูก จะขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าที่มีคุณภาพดี เปรียบเสมือนพ่อและแม่จะมอบสิ่งของต่างๆ ที่ดีให้กับลูก และ ธุรกิจแบบนี้จะดูแลลูกน้อง หรือพนักงานในบริษัทด้วยความห่วงใยและจริงใจ ใช้ความรักแทน     คำสั่งความรักอยู่เหนือกฎเกณฑ์ มีความเมตตาอยู่เหนือคุณธรรม และจะดูแลคู่แข่งขันเหมือนเพื่อคู่คิด ไม่มองคู่แข่งเป็นศัตรูแต่ต้องรักศัตรู เพราะการที่มีคู่แข่งขันนั้นจะทำให้เรามีการพัฒนาเกิดขึ้น

ธุรกิจที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยความยั่งยืนในอนาคต จึงเป็นธุรกิจที่มีความรักเป็นที่ตั้ง เพราะ “ความรัก…..ชนะทุกสิ่ง”


ดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความที่น่าสนใจ

ตลาดคนจนใช่จนอย่างที่เห็น

“มองอุตสาหกรรมยานยนตร์ไทย” โดย วิกรม กรมดิษฐ์

เทคนิคการใช้ “สัญชาตญาณ” กับธุรกิจของคุณ ผิดหรือถูกตัดสินอย่างไร

Bacardi ปิ๊งแคมเปญโฆษณาไม่แคร์สื่อ “Car Alarm DJ”

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook