You Are Here: Home » Admission, Programs Update » ม.ขอนแก่น รับสมัครหลักสูตร Young Executive MBA /Executive MBA

kku_bkk

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร  Young Executive MBA และ Executive MBA

รายละเอียดการรับสมัคร
1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)

 • MBA ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
 • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์
 • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์

Young Executive MBA

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

Executive MBA

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2. เอกสารในการสมัคร
Young Executive MBA
Executive MBA

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download ใบสมัคร หรือ รับสมัคร Online
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript ) จำนวน 1 ชุด
 • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

3. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
โปรแกรมชุดวิชาที่หนี่ง         มิถุนายน – สิงหาคม
โปรแกรมชุดวิชาที่สอง         ตุลาคม – ธันวาคม
โปรแกรมชุดวิชาที่สาม         กุมภาพันธ์ – เมษายน

เวลาเรียนสำหรับรุ่น MBA ภาคปกติ :
กลุ่มวันธรรมดา ภาคปกติ         09.00 – 17.00 น.         ในเวลาราชการ

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Young Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday)         18.00 – 21.30 น.         วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)         09.00 – 17.00 น.         วันเสาร์และอาทิตย์

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday)         18.00 – 21.30 น.         วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)         09.00 – 17.00 น.         วันเสาร์และอาทิตย์

4. การรับสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเองที่และสอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25
25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3 โทรสาร 0-2677-4145
* พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,000 บาท

4.2 สมัครทางไปรษณีย์
แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดย สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ตามที่อยู่ข้างล่าง
สำนักงาน : กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

4.3 สมัคร Online
*ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,020บาท โดย Print ใบ Payin พิเศษ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ที่กำหนด

หมายเหตุ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดย ไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ

5. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และกิจกรรมที่สำคัญ
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554
เปิดสมัครรอบแรก


MBA 5 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
รับสมัคร     15 พฤศจิกายน 2553 – 17 มีนาคม 2554
ชี้แจงหลักสูตร     13 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     18 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน ( Y-MBA )     20 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     23 มีนาคม 2554
สอบสัมภาษณ์     27 มีนาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา     28 มีนาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา     28 มีนาคม – 3 เมษายน 2554

Young Executive MBA 9
รับสมัคร     15 พฤศจิกายน 2553 – 17 มีนาคม 2554
ชี้แจงหลักสูตร     13 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     18 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน ( Y-MBA )     20 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     23 มีนาคม 2554
สอบสัมภาษณ์     27 มีนาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา     28 มีนาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา     28 มีนาคม – 3 เมษายน 2554

Executive MBA 11
รับสมัคร                                                                          15 พฤศจิกายน 2553 – 24 มีนาคม 2554
ชี้แจงหลักสูตร                                                                13 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                         25 มีนาคม 2554
สอบสัมภาษณ์                                                               27 มีนาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา     28 มีนาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                           28 มีนาคม – 3 เมษายน 2554

เปิดรับสมัครรอบที่ 2
Young Executive MBA 9
รับสมัคร                                                                       18 มีนาคม 2554 – 4 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                        6 พฤษภาคม 2554
สอบข้อเขียน ( Y-MBA )                                          8 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                      10 พฤษภาคม 2554
สอบสัมภาษณ์                                                             15 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา   16 พฤษภาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                         16 – 22 พฤษภาคม 2554

Executive MBA 11
รับสมัคร                                                                         25 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       12 พฤษภาคม 2554
สอบสัมภาษณ์                                                              15 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา    16 พฤษภาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                          16 – 22 พฤษภาคม 2554

6. เกณฑ์การคัดเลือก

Young Executive MBA:     การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์
Executive MBA:     การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์

7. การขอรับใบสมัคร

ขอใบสมัครได้ฟรีที่

1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 แผนที่

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ( พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ) หรือกรอก สมัคร Online

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
MBA ภาคปกติ
ค่าสมัครสอบคัดเลือก     1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์     20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ     29,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม     194,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game)

Young Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก     1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์     20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ     33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม     218,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก     1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์     20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ     42,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม     272,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม

 • การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
 • สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าสอบประมวลผลความรู้
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mbakku.com/index.php/app

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook